ลงพื้นที่นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ) วิชาการทำขนมพื้นบ้าน “ขนมตะโก้”

ลงพื้นที่นิเทศโครงกา

Read more