ประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภท กศน.อำเภอ ดีเด่น

ประเมินคัดเลือกการปฏ

Read more

ประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภท กศน.ตำบล ดีเด่น

ประเมินคัดเลือกการปฏ

Read more

ประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทบ้านหนังสือชุมชน ดีเด่น

ประเมินคัดเลือกการปฏ

Read more

ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมติดตามการเตรีย

Read more

ประดิษฐ์ช่อดอกไม้ติดที่อก เพื่อใช้ในการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประดิษฐ์ช่อดอกไม้ติด

Read more