แหล่งเรียนรู้ชุมชน บ้านลาเวง

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านลาเวง