แผนการจัดการเรียนรู้ระดับประถม

รายวิชาทักษะการเรียนรู้

 

รายวิชาวัสดุศาสตร์ ๑

 

รายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ

 

รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ 

 

รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา