แผนการจัดการเรียนรู้ระดับม.ต้น

วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ 

วิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ

วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ

วิชาการเงิน

วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง