สถาบันการศึกษาปอเนาะนูรูลอิห์ซาน

สถาบันการศึกษาปอเนาะนูรูลอิห์ซาน 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป   /ข้อมูลสถานที่ตั้ง

๑.๑  ชื่อ  สถาบันศึกษาปอเนาะนูรูลอิห์ซาน

๑.๒  สถานที่ตั้ง   หมู่ที่  ๒  บ้านตามุง  ตำบลเชิงคีรี     อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  ๙๖๒๑๐

โทรศัพท์       –              โทรสาร     –          E-mail            –

๑.๓  ระยะเวลาดำเนินงาน     ๒๐   ปี    ๕    เดือน

๑.๔  รางวัลหรือการเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับจากหน่วยงาน

๑.๕  หน่วยงานที่เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุน

๑.๕.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

๑.๕.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงคีรี

๑.๕.๓  วัด/มัสยิดในตำบลเชิงคีรี

๑.๕.๔  เกษตรอำเภอ / ตำบล

๑.๕.๕  พัฒนาอำเภอ / ตำบล

๑.๕.๖  ทหาร / ตำรวจ  ในพื้นที่

๑.๕.๗ โรงเรียนสังกัด สพฐ. นราธิวาส  ในพื้นที่

๑.๕.๘ โรงเรียนสังกัด สช. นราธิวาส  ในพื้นที่

๑.๖  อัตลักษณ์ ของ สถาบันศึกษาปอเนาะนูรูลอิห์ซาน

๑.๖.๑  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาในชุมชน

๑.๖.๒  สถานที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางของการให้บริการในพื้นที่

.๗  วิสัยทัศน์  การดำเนินงาน   สถาบันศึกษาปอเนาะนูรูลอิห์ซาน

ปอเนาะ   จัดการศึกษา ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมอาชีพ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิ

พอเพียงโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

ประวัติสถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลอิห์ซาน

  • ชื่อผู้บริหารนายมือถือตา นาวานิ ตำแหน่ง โต๊ะครู
  • ชื่อผ้ให้ข้อมูลนายอับดุลฮาเด นาวานิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยโต๊ะครู
  • ที่อยู่ 21/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
  • ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทของสถานศึกษา
  • สถาบันการศึกษาปอเนาะหลักสูตรศาสนา
  • หลักสูตรสามัญ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน กศน
  • สอนแบบกีตาบ

บริบททั่วไปของตำบลเชิงคีรี

  • ข้อมูลพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
  • ประวัติความเป็นมาตำบลเชิงคีรี
  • ตำบลเชิงคีรีอยุ่ในการการปกครองของตำบลตะมะยูงและตำบลซากอ ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งตำบลเชิงคีรี เมื่อปี พ.ศ ในสมัยก่อนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านของตำบลเชิงคีรี เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยป่าไม้ โดยที่ตั้งของตำบลนี้อยู่เชิงเขา ภูเขาเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอ สภาพอากาศเย็นสบาย มีแม่น้ำลำธารที่ไหลมาจากภูเขา เพื่อใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค และด้านเกษตรกรรม แม่น้ำแต่ละสายในช่วงฤดูร้อนก็ไม่แห้งเหือด ซึ่งมีพอสำหรับไว้ใช้ในยามวิกฤต แต่ละหมู่บ้านจะมีภูเขาหรือเนินเขา ซึ่งมีความสูงไม่เท่ากัน ปัจจุบันตำบลเชิงคีรี ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านกะดี หมู่ที่ 2 บ้านตามุง หมู่ที่ 3  บ้านลาเวง และ หมู่ที่ 4   บ้านดาฮง

 

ข้อมูลสถานที่ตั้ง

พิกัดตำแหน่งสถาบันศึกษาปอเนาะนูรูลอิห์ซาน

พิกัดตำแหน่งสถาบันศึกษาปอเนาะนูรูลอิห์ซาน

 

 

ลิ้งค์แผนที่