แผนระดับม.ปลาย

วิชาทักษะการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

วิชาช่องทางการขยายอาชีพ

วิชาทักษะการขยายอาชีพ

วิชาการเงิน

วิชาการป้องกันการทุจริต