ประวัติกศน.ตำบลเชิงคีรี

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

คำขวัญตำบลเชิงคีรี

ผลไม้ล้ำค่า  ปักผ้าก้าวไกล  ลำธารสายใหญ่  ป่าไม้มากมี  เชิงคีรีรุ่งเรือง

๑.ประวัติความเป็นมา

          ตำบลเชิงคีรี อยู่ในการปกครองของตำบลตะมะยูงและตำบลซากอ ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งตำบลเชิงคีรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ในสมัยก่อนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านของตำบลเชิงคีรี เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยป่าไม้ โดยที่ตั้งของตำบลนี้อยู่เชิงเขา ภูเขาเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอ สภาพอากาศเย็นสบาย มีแม่น้ำลำธารที่ไหลมาจากภูเขา เพื่อใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค และด้านเกษตรกรรม แม่น้ำแต่ละสายในช่วงฤดูร้อนก็ไม่แห้งเหือด ซึ่งมีพอสำหรับไว้ใช้ในยามวิกฤต แต่ละหมู่บ้านจะมีภูเขาและเนินเขา ซึ่งมีความสูงไม่เท่ากัน ปัจจุบันตำบลเชิงคีรี ประกอบด้วย ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านกะดี, หมู่ที่ ๒ บ้านตามุง, หมู่ที่ ๓ บ้านลาเวง หมู่ที่ ๔ ตำบลดาฮง

๒. สภาพทางกายภาพของชุมชน (ตำบล/แขวง)

ขนาดพื้นที่ ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมติดต่อสื่อสาร