ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2567

 วันที่ 5 เมษายน 2567  นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง

มอบหมายให้นางสาวซาณียา ยะโก๊ะ ครูรับผิดชอบสถาบันศึกษาปอเนาะ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกูรอาน ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง