ให้การต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส ในโครงการ 2 เมษา “วันรักการอ่าน”

 วันที่ 2 เมษายน 2567  นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายบุคลากรให้การต้อนรับนางสาวศุหัชฌา โพธิรุกข์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวกรกนก  พงศกฤตธมน นักจัดการงานทั่วไป ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมในโครงการ 2 เมษา "วันรักการอ่าน“