ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูกิต บ้านไอสะเตีย และคณะ อสม.ในโอกาสมาเยี่ยมเยียน ร่วมพูดคุยวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับเครือข่ายตำบลบูกิต