พิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สถาบันปอเนาะตามวิถีชุมชน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลดุซงญอ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สถาบันปอเนาะตามวิถีชุมชน ปีงบประมาณ 2567 พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน อบรมให้ความรู้การบริโภคอาหารในช่วงเดือนรอมฎอน ณ สถาบันปอเนาะวาตอนียะห์ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส