ประชุมประจำเดือนสัญจร ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้นายมาหะมะ เจ๊ะแต ครู ศกร.ตำบลดุซงญอ ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อชี้แจงข้อราชการ ให้มีทิศทางการดำเนินงานและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในสังกัดณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส