[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

13 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอจะแนะ ได้ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กศน.อำเภอจะแนะ ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ มัสยิดบ้านไอร์โซ ม.5 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ ซึ่งกศน.อำเภอจะแนะได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และยังสาธิตการทำขนมครกแจกแก่ประชาชนและหน่วยงานที่มาบริการ
11 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติอำเภอ
นางปิยะเนตร ฮะนิง ผอ.กศน.อำเภอจะแนะได้มอบหมายให้นางสาวไลนี อาแวมะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติอำเภอ
11 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอจะแนะร่วมการรับชมการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทาง ETV
กศน.อำเภอจะแนะร่วมการรับชมการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทาง ETV ในทุกๆกศน.ตำบล มีนักศึกษาเขาร่วมรับชมอย่างมากมาย โดยมีนายมนพ ขวัญดีผอ.กศน.อำเภอระแงะและคณะมานิเทศติดตามกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
7 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ได้มานิเทศตรวจเยี่ยมกศน.ตำบล อำเภอจะแนะ
นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ได้มานิเทศตรวจเยี่ยมกศน.ตำบล อำเภอจะแนะ เพื่อพบปะครูกศน.ตำบล ให้คำแนะนำ และปรับปรุงพัฒนากศน.ตำบล ต่อไป
6 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นางปิยะเนตร ฮะนิง ผอ.กศน.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้นางสาวไลนี อาแวมะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
6 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแนะแนวนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กศน.อำเภอจะแนะ ได้มีการแนะแนวนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ. กศน.ตำบลทุกตำบล
4 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2 / 2557
กศน.อำเภอจะแนะได้จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2 / 2557 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 โดยจัดการประชุมสัญจร ณ. กศน.ตำบลจะแนะ
30 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอำเภอยิ้ม
นางปิยะเนตร ฮะนิง ผอ.กศน.อำเภอจะแนะและคณะได้ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ มัสยิดบ้านกาเต๊าะ ม.6 ตำบลดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
30 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามงานโครงการเกษตรธรรมชาติ
นางปิยะเนตร ฮะนิง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอจะแนะและคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบาย การจัดกิจกรรมโครงการเกษตรธรรมชาติ ณ สถาบันปอเนาะศาตรวิทยา ม.2 ต.ช้างเผือก
8 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอจะแนะร่วมเป็นเกียรติในพิธีประการเจตนารมณ์เพื่อให้สัตยาบันในการเลือกผู้ใหญ่
กศน.อำเภอจะแนะร่วมเป็นเกียรติในพิธีประการเจตนารมณ์เพื่อให้สัตยาบันในการเลือกผู้ใหญ่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
23 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กศน.อำเภอจะแนะได้วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (รายวิชาบังคับ) ในระดับประถมศึกษา,ม.ต้น,ม.ปลาย ในวันที่ 20-21 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านจะแนะ
23 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.อำเภอจะแนะเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายเรวัตน์ เพ็ชรสงฆ์ นายสมโชค ใหม่ชุม นายวิเชษฐ์ ไชยบุญมา ได้ไปตรวจศูนย์ ณ บ้านริแง ม.3 ต.ผดุงมาตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ให้การต้อนรับและเตรีย
27 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบวัดผลทางการเรียนทดสอบระดับชาติ ( N-NET )
กศน.อำเภอจะแนะ ได้ดำเนินการคุมสอบวัดผลทางการเรียนทดสอบระดับชาติ ( N-NET ) ภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักศึกษาระดับ ประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย
20 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ภาคใต้
กศน.อำเภอจะแนะ เข้าร่วมกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข ระดับภาคใต้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสันติสุข กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี และมีสุขภาพอนามัยที่ดี
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอนิเทศอาชีพตัดเย็บกระเป๋าจากเศษผ้า
ผอ.และบุคลากรกศน.อำเภอจะแนะได้ไปนิเทศอาชีพตัดเย็บกระเป๋าจากเศษผ้า ณ บ้านไอร์บือแต ม.4 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
17 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กศน.อำเภอจะแนะ ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ มัสยิดมูบาแรแน
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอจะแนะได้ต้อนรับข้าราชการใหม่
กศน.อำเภอจะแนะได้ต้อนรับข้าราชการใหม่ น.ส.ไลนี อาแวมะ อย่างเป็นกันเอง
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอจะแนะ ลงพื้นที่นิเทศผู้ไม่รู้หนังสือ
กศน.อำเภอจะแนะ ได้ดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลผู้เรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข (ภาษาไทย) โดย นางปิยะเนตร ฮะนิง ผอ.กศน.ลงพื้นที่นิเทศ ณ ตำบลดุซงญอและตำบลผดุงมาตร
26 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่
กศน.อำเภอจะแนะ ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านตือกอ ม.7 อ.จะแนะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งกศน.อำเภอจะแนะได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่บริการแก่ประชาชนที่มาในงาน และยังแจกหนังสือยาซีน เพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอน ให้ประชาชนได้อ่านในเดือนแห่งความประเสริฐ
25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับนายอับดุลวาริส เจ๊ะอุบง
กศน.อำเภอจะแนะได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายอับดุลวาริส เจ๊ะอุบง ตำแหน่งครู คศ1 ในโอกาสที่ย้ายที่ทำงานไปอยู่ใกล้ภูมิลำเนาบ้านเกิด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนราธิวาส
ถนนสุริยะประดิษฐ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7351-1807

nfe_narathiwat@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05