ประวัติ กศน.ตำบล

 

 

 

ระวัติความเป็นมาของกศน.ตำบลเฉลิม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเฉลิม เป็นสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระแงะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส ในระยะเริ่มแรกจัดตั้งชั่วคราวอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 บ้านสะโล ต่อมาย้ายไปอยู่ที่ ตาดีกาบ้านปาเซร์   ม.2  ย้ายอีกครั้งจากตาดีกาบ้านปาเซร์มาอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ที่โรงเรียนบ้านสิโป ต่อมาก็ย้ายอีกครั้งมาอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโปและได้จัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเฉลิม ตามประกาศจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒   โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเฉลิม ณ ปัจจุบัน กศน.ตำบลเฉลิมตั้งอยู่ที่ อาคารอเนกประสงค์บ้านกูจิงลือปะ หมู่ที่ 4  ตำบลเฉลิม อำระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเฉลิมมีบุคลากรปฏิบัติงานในกศน.ตำบล ได้แก่  1.นางสุมาลี  ด้วงทอง  ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเฉลิม  2.นางสาวสมลักษณ์ เจะและ ครูอาสาฯประจำตำบลเฉลิม 3.นางสาวฮาตีกะ  หมัดกาเต็ม  ครูผู้ช่วย และ 4. นายมะสาอูเด็น  อาแว ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนและจัดกิจกรรมในตำบลเฉลิม    อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมาตำบลเฉลิม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน

  1. สภาพทางกายภาพของชุมชนตำบลเฉลิม

ขนาดพื้นที่ ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน กาคมนาคมติดต่อสื่อสาร

เฉลิม  เป็นชื่อชุมชนตั้งอยู่ หมู่ที่5 คำว่าเฉลิมแต่เดิมเป็นชื่อเรียกเป็นภาษามลายูถิ่นคือ  ฉลุง  ซึ่งเป็นที่สำหรับล่ามโซ่ช้าง จากนั้นได้รวบรวมชุมชนต่างๆ ที่อยู่ละแวกใกล้เคียงจัดตั้งเป็นตำบลขึ้น และได้สถาปนาเป็นตำบลขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2293

ตำบลเฉลิมเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 7 ตำบลของอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอระแงะ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 7 กิโลเมตร

ขนาดพื้นที่ ตำบลเฉลิม

ตำบลเฉลิม มีพื้นที่ทั้งหมด  38,000  ไร่  พื้นที่ถือครองทำการเกษตร 27,066 ไร่

สภาพทั่วไป

ภูมิประเทศประกอบด้วยประมาณ ร้อยละ 27 เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาที่เป็นที่อยู่อาศัยร้อยละ 51 เป็นที่ราบทำนาร้อยละ 22 ของพื้นที่ ทั้งหมดภายในตำบล

อาณาเขต

  • อาณาเขตทางทิศเหนือ   ติดต่อกับเขตตำบลมะรือโบตก  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

และตำบลยี่งอ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

  • อาณาเขตทางทิศใต้   ติดต่อกับเขตตำบลกาลิซา  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส
  • อาณาเขตทางทิศตะวันออก   ติดต่อกับเขตตำบลบาโงสะโตและตำบลตันหยงมัส  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส
  • อาณาเขตทางทิศตก   ติดต่อกับเขตตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส

ขนาดพื้นที่ ตำบลเฉลิม

ตำบลเฉลิม มีพื้นที่ทั้งหมด  38,000  ไร่  พื้นที่ถือครองทำการเกษตร 27,066 ไร่

สภาพชุมชน

ตำบลเฉลิม ประกอบไปด้วย  ๗  หมู่บ้าน

  • หมู่ที่ 1 บ้านทำนบ ประกอบด้วย 3 บ้าน ด้แก่

๑.๑ บ้านทำนบ

๑.๒ บ้านละโอ

๑.๓ บ้านยือนือเระ

๒. หมู่ที่ 2 บ้านปาเซ ประกอบด้วย  2 บ้าน ได้แก่

๒.2 บ้านปาเซ

2.2 บ้านตันหยง

3 .หมู่ที่ 3 บ้านสิโป ประกอบด้วย 1 บ้าน ได้แก่

3.1 บ้านสิโป

4 .หมู่ที่ 4 บ้านกูจิงลือปะ ประกกอบด้วย 1 บ้าน ได้แก่

4.1 บ้านกูจิงลือปะ

  1. หมู่ที่ 5 บ้านลูโบ๊ะกาเย๊าะ ประกอบด้วย 2 บ้าน ได้แก่

5.1 บ้านเฉลิม

5.2 บ้านลูโบ๊ะกาเย๊าะ

  1. หมู่ที่ 6 บ้านสะโล ประกอบด้วย 1 บ้าน ได้แก่

6.1 บ้านสะโล

  1. หมู่ที่ 7 บ้านบาโงลูโบ๊ะอาแน ประกอบด้วย 1 บ้านได้แก่

7.1 บ้านบาโงลูโบ๊ะอาแน