ประวัติ กศน.ตำบล

 

ระวัติความเป็นมาของกศน.ตำบลเฉลิม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเฉลิม เป็นสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระแงะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส ในระยะเริ่มแรกจัดตั้งชั่วคราวอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 บ้านสะโล ต่อมาย้ายไปอยู่ที่ ตาดีกาบ้านปาเซร์   ม.2  ย้ายอีกครั้งจากตาดีกาบ้านปาเซร์มาอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ที่โรงเรียนบ้านสิโป ต่อมาก็ย้ายอีกครั้งมาอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโปและได้จัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเฉลิม ตามประกาศจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒   โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเฉลิม ณ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ อาคารอเนกประสงค์ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป หมู่ที่ 3      ตำบลเฉลิม อำระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเฉลิมมีบุคลากรปฏิบัติงานในกศน.ตำบล ได้แก่  1.นางสุมาลี  ด้วงทอง  ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเฉลิม  2.นางสาวสมลักษณ์ เจะและ ครูอาสาฯประจำตำบลเฉลิมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนและจัดกิจกรรมในตำบลเฉลิม    อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส