นางสุมาลี ด้วงทอง

 

 

สถานที่สอน กศน.ตำบลเฉลิม ม.4 บ้านกูจิงลือปะ ต.เฉลิม .ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

เบอร์ โทรศัพท์ 088-3745808

อีเมล์ Sumalee 1196 @gmail.com

ตารางการพบกลุ่ม

วันจันทร์                          อยู่ประจำสำนักงาน

วันอังคาร                         พบกลุ่มระดับประถมศึกษา

วันพุธ                              พบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันพฤหัสบดี                   พบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันศุกร์                             อยู่ประจำกศน.ตำบล