นางสาวฮาตีกะ หมัดกาเต็ม

นางสาวฮาตีกะ หมัดกาเต็ม ตำแหน่ง ครููผู้ช่วย

ตารางการพบกลุ่ม

วันจันทร์                                    อยู่ประจำสำนักงาน

วันอังคาร                                   อยู่ประจำสำนักงาน

วันพุธ                                        อยู่ประจำสำนักงาน

วันพฤหัสบดี                              อยู่ประจำสำนักงาน

วันศุกร์                                      พบกลุ่ม ณ สถาบันปอเนาะอัลอููลูมิดดีนียะห์ ม.1 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส