นางสาวสมลักษณ์ เจะและ

นางสาวสมลักษณ์ เจะและ  ตำแหน่ง ตรูอาสาฯประจำตำบล

ที่ยู่  146 ม.7 เทศบาล 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

เบอร์โทรศัพทฺ์ 081-3686022

ตารางการพบกลุ่ม

วันจันทร์                                  อยู่ประจำสำนักงาน

วันอังคาร                                พบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ  สถานที่สอน ตาดีกาบ้านสิโป เวลา 11.00น.-16.00 น.

วันพุธ                                      พบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาคารอเนกประสงค์บ้านนายอาแซ  ดอเล๊าะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1

วันพฤหัสบดี                           พบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาคารอเนกประสงค์บ้านนายอาแซ  ดอเล๊าะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1

วันศุกร์                                    พบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ  สถานที่สอน ตาดีกาบ้านสิโป เวลา 11.00น.-16.00 น.