“ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 22 มีนาค

Read more

เตรียมความพร้อมของสถานที่ เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

เตรียมความพร้อมของสถ

Read more

เตรียมความพร้อมของสถานที่ เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

เตรียมความพร้อมของสถ

Read more

เตรียมความพร้อมของสถานที่ และเอกสารประกอบ เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

เตรียมความพร้อมของสถ

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นแบบกลุ่มสนใจ ( จำนวนไม่เกิน 30 ชั่วโมง ) วิชามัดย้อม กศน.ตำบลศรีสาคร

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

ร่วมกันทำกระถางจากยางรถยนต์ เพื่อนำมาปลูกผัก บริเวณภายนอกอาคาร กศน.ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ร่วมกันทำกระถางจากยา

Read more

พิธีปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นแบบกลุ่มสนใจ ( จำนวนไม่เกิน 30 ชั่วโมง ) วิชาประดิษฐ์จากเศษไม้ กศน.ตำบลศรีสาคร

พิธีปิดโครงการศูนย์ฝ

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นแบบกลุ่มสนใจ ( จำนวนไม่เกิน 30 ชั่วโมง ) หลักสูตรการเย็บหน้ากากผ้า กศน.ตำบลกาหลง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อดำเนินการตามหลักทฎษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล สู่สถานศึกษา ณ กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อด

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมเตรียมความพร้อ

Read more

ร่วมให้กำลังใจและสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร เข้าร่วมกิจกรรมประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

ร่วมให้กำลังใจและสนั

Read more

ร่วมประชุมกับคณะครูวิชาเอกภาษาไทย ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ร่วมประชุมกับคณะครูว

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวน 31 ชั่วโมงขึ้นไป ) หลักสูตรช่างปูพื้นปูน กศน.ตำบลกาหลง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

ร่วมกันทำกระถางจากยางรถยนต์ เพื่อนำมาปลูกผัก บริเวณภายนอกอาคาร กศน.ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ร่วมกันทำกระถางจากยา

Read more

พิธีปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวน 31 ชั่วโมงขึ้นไป ) หลักสูตรช่างทาสีพื้นฐาน กศน.ตำบลศรีสาคร

พิธีปิดโครงการศูนย์ฝ

Read more

ร่วมกันทำกระถางจากยางรถยนต์ เพื่อนำมาปลูกผัก บริเวณภายนอกอาคาร กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ร่วมกันทำกระถางจากยา

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น ( จำนวน 31 ชั่วโมงขึ้นไป ) หลักสูตรช่างเชื่อม กศน.ตำบลศรีบรรพต

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

เรียนรู้ฐานปฏิบัติการทำไบโอแก๊ส ภายใต้โครงการให้ความรู้การทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร (ไบโอแก๊ส) สู่การปฏิบัติ

เรียนรู้ฐานปฏิบัติกา

Read more

วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร (ไบโอแก๊ส) ภายใต้โครงการให้ความรู้การทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร (ไบโอแก๊ส) สู่การปฏิบัติ

วิทยากรบรรยายให้ความ

Read more

ตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) covid-19 ก่อนเข้าร่วมโครงการให้ความรู้การทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร (ไบโอแก๊ส) สู่การปฏิบัติ ณ กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ตรวจคัดกรองการแพร่ระ

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการรับคณะทำงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ออกติดตามงาน

ประชุมเตรียมความพร้อ

Read more

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564″

พิธีเปิดโครงการอบรมเ

Read more

กิจกรรมถอดบทเรียน ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมถอดบทเรียน ภา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564″

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

ติอต่อประสานงาน เรื่องโครงการจิตอาสา กศน.อำเภอศรีสาคร “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์

ติอต่อประสานงาน เรื่

Read more

บันทึกความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่าง กศน.อำเภอศรีสาคร กับ กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 4906 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

บันทึกความร่วมมือ (M

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรโปรแกรมสำนักงานเพื่อโอกาสการมีงานทำ สำหรับ ครู ข. และครู ค. ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2″

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรโปรแกรมสำนักงานเพื่อโอกาสการมีงานทำ สำหรับ ครู ข. และครู ค. ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2″

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร ภายใต้โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพเกษตร (การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ 30 ชั่วโมง)

พิธีปิดและมอบวุฒิบัต

Read more

ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกศน.อำเภอศรีสาคร กับ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอศรีสาคร สาขาวิทยาลัยการอาชีพรามัน

ลงนามบันทึกความร่วมม

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาศักยภาพผ

Read more

ลงพื้นที่นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวนไม่กว่า 30 ชั่วโมง ) วิชางานประดิษฐิ์จากเศษไม้ กศน.ตำบลศรีสาคร

ลงพื้นที่นิเทศโครงกา

Read more

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2

พิธีเปิดโครงการพัฒนา

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผ

Read more

ลงพื้นที่นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวนไม่กว่า 30 ชั่วโมง ) วิชาช่างปูนประดิษฐ์ กศน.ตำบลตะมะยูง

ลงพื้นที่นิเทศโครงกา

Read more

ลงพื้นที่นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวนไม่กว่า 30 ชั่วโมง ) วิชามัดย้อม กศน.ตำบลศรีสาคร

ลงพื้นที่นิเทศโครงกา

Read more

ลงพื้นที่นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวนไม่กว่า 30 ชั่วโมง ) วิชาช่างปูนประดิษฐ์ กศน.ตำบลเชิงคีรี

ลงพื้นที่นิเทศโครงกา

Read more

ลงพื้นที่นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวน 31 ชั่วโมงขึ้นไป ) วิชาช่างก่ออิฐและฉาบปูน กศน.ตำบลซากอ

ลงพื้นที่นิเทศโครงกา

Read more

มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย แก่ผู้สูงอายุ พิการ และตัวแทนผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 57 ราย ของอำเภอศรีสาคร

มอบถุงยังชีพชุดธารน้

Read more

ลงพื้นที่นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( กลุ่มสนใจ ) การทำขนมพื้นบ้าน กศน.ตำบลกาหลง

ลงพื้นที่นิเทศโครงกา

Read more

ลงพื้นที่นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวนไม่กว่า 30 ชั่วโมง ) วิชาช่างปูนประดิษฐ์ กศน.ตำบลตะมะยูง

ลงพื้นที่นิเทศโครงกา

Read more