เข้าประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมโครงการมหกรรมวิชาชีพและการมีงานทำชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โปรแกรม ZOOM

วันที่ 24 สิงหาคม 25

Read more

“อบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ หลักสูตร “การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน” โครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564 แบบออนไลน์”

วันที่ 23 สิงหาคม 25

Read more

“อบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้”

วันที่ 19 สิงหาคม 25

Read more

เข้าร่วมสัมนาก่อนจบหลักสูตรและพิธีปิด “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ” แบบออนไลน์ รุ่นที่ 3

วันจันทร์ ที่ 16 สิง

Read more

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid – 19 ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อให้การควบคุม ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19

วันที่ 19 กรกฎาคม 25

Read more

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid – 19 ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อให้การควบคุม ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19

วันที่ 16 กรกฎาคม 25

Read more

“ให้การต้อนรับและรับลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น พร้อมให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564”

วันที่ 8 กรกฎาคม 256

Read more

“เตรียมพร้อมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ การดำเนินการไลฟ์สด ON-AIR ของนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศน.ตำบลโคกสะตอ อ.รือเสาะ”

วันที่ 8 มิถุนายน 25

Read more

“เตรียมพร้อมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ การดำเนินการไลฟ์สด ON-AIR ของนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศน.ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ”

วันที่ 21 พฤษภาคม 25

Read more

“ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 22 มีนาค

Read more

เตรียมความพร้อมของสถานที่ เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

เตรียมความพร้อมของสถ

Read more

เตรียมความพร้อมของสถานที่ เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

เตรียมความพร้อมของสถ

Read more

เตรียมความพร้อมของสถานที่ และเอกสารประกอบ เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

เตรียมความพร้อมของสถ

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นแบบกลุ่มสนใจ ( จำนวนไม่เกิน 30 ชั่วโมง ) วิชามัดย้อม กศน.ตำบลศรีสาคร

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

ร่วมกันทำกระถางจากยางรถยนต์ เพื่อนำมาปลูกผัก บริเวณภายนอกอาคาร กศน.ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ร่วมกันทำกระถางจากยา

Read more

พิธีปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นแบบกลุ่มสนใจ ( จำนวนไม่เกิน 30 ชั่วโมง ) วิชาประดิษฐ์จากเศษไม้ กศน.ตำบลศรีสาคร

พิธีปิดโครงการศูนย์ฝ

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นแบบกลุ่มสนใจ ( จำนวนไม่เกิน 30 ชั่วโมง ) หลักสูตรการเย็บหน้ากากผ้า กศน.ตำบลกาหลง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อดำเนินการตามหลักทฎษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล สู่สถานศึกษา ณ กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อด

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมเตรียมความพร้อ

Read more

ร่วมให้กำลังใจและสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร เข้าร่วมกิจกรรมประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

ร่วมให้กำลังใจและสนั

Read more

ร่วมประชุมกับคณะครูวิชาเอกภาษาไทย ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ร่วมประชุมกับคณะครูว

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวน 31 ชั่วโมงขึ้นไป ) หลักสูตรช่างปูพื้นปูน กศน.ตำบลกาหลง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

ร่วมกันทำกระถางจากยางรถยนต์ เพื่อนำมาปลูกผัก บริเวณภายนอกอาคาร กศน.ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ร่วมกันทำกระถางจากยา

Read more

พิธีปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวน 31 ชั่วโมงขึ้นไป ) หลักสูตรช่างทาสีพื้นฐาน กศน.ตำบลศรีสาคร

พิธีปิดโครงการศูนย์ฝ

Read more

ร่วมกันทำกระถางจากยางรถยนต์ เพื่อนำมาปลูกผัก บริเวณภายนอกอาคาร กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ร่วมกันทำกระถางจากยา

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น ( จำนวน 31 ชั่วโมงขึ้นไป ) หลักสูตรช่างเชื่อม กศน.ตำบลศรีบรรพต

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

เรียนรู้ฐานปฏิบัติการทำไบโอแก๊ส ภายใต้โครงการให้ความรู้การทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร (ไบโอแก๊ส) สู่การปฏิบัติ

เรียนรู้ฐานปฏิบัติกา

Read more

วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร (ไบโอแก๊ส) ภายใต้โครงการให้ความรู้การทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร (ไบโอแก๊ส) สู่การปฏิบัติ

วิทยากรบรรยายให้ความ

Read more

ตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) covid-19 ก่อนเข้าร่วมโครงการให้ความรู้การทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร (ไบโอแก๊ส) สู่การปฏิบัติ ณ กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ตรวจคัดกรองการแพร่ระ

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการรับคณะทำงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ออกติดตามงาน

ประชุมเตรียมความพร้อ

Read more

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564″

พิธีเปิดโครงการอบรมเ

Read more

กิจกรรมถอดบทเรียน ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมถอดบทเรียน ภา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564″

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

ติอต่อประสานงาน เรื่องโครงการจิตอาสา กศน.อำเภอศรีสาคร “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์

ติอต่อประสานงาน เรื่

Read more

บันทึกความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่าง กศน.อำเภอศรีสาคร กับ กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 4906 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

บันทึกความร่วมมือ (M

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรโปรแกรมสำนักงานเพื่อโอกาสการมีงานทำ สำหรับ ครู ข. และครู ค. ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2″

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรโปรแกรมสำนักงานเพื่อโอกาสการมีงานทำ สำหรับ ครู ข. และครู ค. ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2″

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร ภายใต้โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพเกษตร (การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ 30 ชั่วโมง)

พิธีปิดและมอบวุฒิบัต

Read more

ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกศน.อำเภอศรีสาคร กับ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอศรีสาคร สาขาวิทยาลัยการอาชีพรามัน

ลงนามบันทึกความร่วมม

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาศักยภาพผ

Read more