เข้าร่วมโครงการปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ) ประจำปีงบประมาณ 2563

เข้าร่วมโครงการปรองด

Read more

การประเมินผลเพื่อขอมีคุณวุฒิวูดแบดจ์ บุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC)

การประเมินผลเพื่อขอม

Read more

กศน.อำเภอตากใบ มอบหมาย ให้นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ครูอาสาฯประจำ ศรช. พร้อมด้วยนายสายชล วรรณรัตน์ ครูอาสาฯประจำตำบล และนางสาวไอนี ดอเลาะ ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

13 พฤศจิกายน 2563 นา

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ มอบหมาย ให้นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ครูอาสาฯประจำ ศรช. พร้อมด้วยนายสายชล วรรณรัตน์ ครูอาสาฯประจำตำบล และนางสาวไอนี ดอเลาะ ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา

13 พฤศจิกายน 2563 นา

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ มอบหมาย ให้นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ครูอาสาฯประจำ ศรช. พร้อมด้วยนายสายชล วรรณรัตน์ ครูอาสาฯประจำตำบล และนางสาวไอนี ดอเลาะ ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา

13 พฤศจิกายน 2563 นา

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย ครูอาสาฯประจำ ศรช. ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใ

12 พฤศจิกายน 2563 นา

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้นางสาวโรสลีนา ยูโซะ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ครูอาสาฯประจำ ศรช. และนางสาวไอนี ดอเลาะ ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่

12 พฤศจิกายน 2563 นา

Read more

พิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2563

พิธีปิดโครงการประชุม

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2563

โครงการประชุมเชิงปฏิ

Read more

ตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) covid-19 .ในกิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ กศน.อำเภอศรีสาคร ณ กศน.อำเภอศรีสาคร

ตรวจคัดกรองการแพร่ระ

Read more

นายอาหมัด นีระ ครูผู้ช่วย ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลศาลาใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

นายพิเชฐ จินดารัตน์ ครูศรช.ตำบลโฆษิต รับผิดชอบดูแลนักศึกษา และดำเนินการคุมสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

นายอาหมัด นีระ ครูผู้ช่วย และนางสุพัตรา สอสม ครูอาสาฯ ตำบลศาลาใหม่ ลงพื้นที่ กศน. ตำบลศาลาใหม่ เพื่อรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

หัวหน้ากศน.ตำบลเกาะสะท้อน มอบหมายให้นางสาวไอนี ดอเลาะ ครูอาสาฯปอเนาะ จัดมุมแหล่งเรียนรู้ในสถาบันปอเนาะและกิจกรรมมุมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

คณะครู กศน.ตำบลพร่อนร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการเกษตรและสหกรณ์ มาตรวจเยี่ยม สวนเกษตร ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ พร้อมด้วยครูผู้ช่วยกศน.อำเภอตากใบ และบรรณารักษ์ ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

คณะครูกศน.ตำบลพร่อนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาคนพิการ ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

คณะครูกศน.ตำบลไพรวัน ลงพื้นที่ประสานงานผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การดำเนินการไลน์สด ON-AIR ของนักศึกษากศน.

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ หัวหน้ากศน.ตำบลนานาค มอบหมายให้ นางศศิกานต์ กอสกุล ครูศรช.รับสมัครนักศึกษาใหม่กศน.ตำบลนานาค ภาคเรียนที่2/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นายอาหมัด นีระ ครูผู้ช่วย นายนิติ คงพูน ครู กศน. ตำบลศาลาใหม่ และนางสุพัตรา สอสม ครูอาสาฯ ตำบลศาลาใหม่ ลงพื้นที่ตำบลศาลาใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอตากใบ มอบหมายให้ นายธนพัฒน์ ชาญแท้ ครูกศน.ตำบลพร่อน และนายประดับ ล่องสมุทร ครูศรช.ตำบลพร่อน นำส่งข้อสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปลายภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย นางศศิกานต์ กอสกุล ครูศรช. เข้าพบปะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานาคและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนานาค เพื่อแนะนำตัวและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นางสาวดาราณี พนาลี ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนางเตือนใจ จันทร์เพ็ญ ครูอาสาฯปอเนาะ และนางพัชรี ไชยสิทธิ์ ครูอาสาฯปอเนาะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้ นางสาวนูรีดา ดารามั่น ครูผู้ช่วย ดำเนินการคุมสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-exam)

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ และคณะครู กศน.ตำบลเกาะสะท้อนจัดกิจกรรมพบปะ ‘ กาแฟยามเช้า’ กศน.ตำบลเกาะสะท้อน เพื่อแลกเปลี่ยน เสวนาเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2

Read more

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะครูกศน.ตำบลเกาสะท้อนจัดประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการ กศน.ตำบลเกาะสะท้อน

วันที่ 6 พ.ย. 2563 น

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะ ครูกศน.ตำบลเกาสะท้อน ศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ม.9 บ้านชุมบก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 5 พ.ย. 2563 น

Read more

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลเกาสะท้อน ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการ กศน.ตำบลเกาะสะท้อน

วันที่ 5 พ.ย. 2563 น

Read more

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลเกาสะท้อน ลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 4 พ.ย. 2563 น

Read more

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะครูกศน.ตำบลพร่อนลงพื้นที่พบปะกำนัน ปลัดตำบล หมู่ 2;4;5; เพื่อขอพื้นที่ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 5 พ.ย.63 นายท

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ. กศน.ตากใบ มอบหมายให้ ครูผู้ช่วย ครู ศรช. ครู ศรช.ครูสอนคนพิการ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. 1.สะสาง 2.สะดวก 3.สะอาด 4สุขลักษณะ 5.สร้างนิสัย ทุกวันพุธ ของสัปดาห์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2

Read more

ผอ. กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้ ครูผู้ช่วย และ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 2 พ.ย.63 นายท

Read more

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้ บุคลากรครูตำบลเกาะสะท้อน จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more

ผอ.กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้ครูศรช. และครูอาสาฯประจำตำบลเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอตากใบ พร้อมด้วยครูผู้ช่วยกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562

วันที่ 27 – 29

Read more

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอตากใบ มอบหมายให้บุคลากรครูกศน.ตำบลเกาะสะท้อน ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2563

วันที่ 26 ตุลาคม 256

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้ครูผู้ช่วย และครูกศน.ตำบลเจ๊ะเห ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2563

วันที่ 26 ตุลาคม 256

Read more

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอตากใบ พร้อมด้วยบุคลากรกศน.อำเภอตากใบ ดำเนินการจัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 – 25

Read more

ประกาศๆๆๆ กศน.อำเภอศรีสาคร ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นี้

#ประกาศๆๆๆ กศน.อำเภอ

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมสัญจรผู้บริหารฯ ประจำเดือนตุลาคม ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ประชุมเตรียมความพร้อ

Read more

ให้การต้อนรับคณะนิเทศการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านกลูบี ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ให้การต้อนรับคณะนิเท

Read more

ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบสถาบันศึกษาปอเนาะนูรูลอิห์ซาน ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ดำเนินการจัดสอบวัดผล

Read more

ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านกลูบี ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ดำเนินการจัดสอบวัดผล

Read more

นางสาวไอนี. ดอเลาะ ครูอาสาฯ ปอเนาะอิรซาดิลอาบารียาติลอูลูม ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2/2563

วันที่ 21ตุลาคม 2563

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม มอบหมายให้ นางสาวณัฐรดา ชูรักษ์ หัวหน้า กศน.ตำบลพร่อน พร้อมทั้ง นายธนพัฒน์ ชาญแท้ ครู ศรช. เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลพร่อน

วันที่ 21 ตุลาคม 256

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ได้มอบหมายให้ นายโมฮัมหมัดรสดี สาและ ครู คศ.๑ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ ๒๐ -๒๒ ตุลาคม

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตากใบมอบให้ นายธนพัฒน์ ชาญแท้ ครู ศชร.ตำบลพร่อน เข้าร่วมเป็นเกียรติ มอบห้องสมุดศิษย์เก่าชะเมาบานโรงเรียนตากใบ

วันที่ 20 ตุลาคม 256

Read more

ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ กศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงาน กศน.

ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

Read more

นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.อ.ตากใบ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ 13 ตุลาค

Read more

บุคลากร กศน.อำเภอตากใบ ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

บุคลากร กศน.อำเภอตาก

Read more

หัวหน้ากศน.ตำบล และคณะครูกศน.ตำบลเจ๊ะเห ลงพื้นที่ตำบล เจ๊ะเห ร่วมแลกเปลี่ยนพบปะผู้นำชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่ตากใบ

หัวหน้ากศน.ตำบล และค

Read more

ผอ.กศน.อำเภอตากใบ พร้อมด้วยข้าราชการใหม่ ร่วมดื่มกาแฟ ยามเช้า และแนะนำตัวข้าราชการใหม่/หัวหน้ากศน.ตำบล

ผอ.กศน.อำเภอตากใบ พร

Read more

นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.อ.ตากใบ เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอตากใบ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภ

Read more

จัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ มัสยิดมูลฮัยบาตูอิสลามีหย๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

จัดหน่วยบริการอำเภอเ

Read more

การประชุมปฏิบัติการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การประชุมปฏิบัติการต

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้นายโมฮัมหมัดรุสดี สาและ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่

วัวนที่ 9 กันยายน 25

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตากใบและนางสุพัตรา สอสม ครูอาสาฯครูอาสาตำบลศาลาใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคลองตันเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น

วันที่ 7 กันยายน 256

Read more

การแสดงนิทรรศการ สาธิตการทำขนมทองม้วนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและงานการศึกษาตามอัธยาศัย (ONIE EXPO 2020)

การแสดงนิทรรศการ สาธ

Read more

โครงการจิตอาสา กศน.อำเภอศรีสาคร “เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์” ณ มัสยิดนูรูลอีฟาละห์ หมู่ที่ 3 บ้านคลองหงษ์ ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการจิตอาสา กศน.อ

Read more

ผู้อำนวยการร่วมพบปะ และให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมาย ในโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภาษาต่างประเทศ)

ผู้อำนวยการร่วมพบปะ

Read more

โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภาษาต่างประเทศ) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการฝึกประสบการณ์

Read more

ตรวจคัดกรองก่อนและลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภาษาต่างประเทศ) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ตรวจคัดกรองก่อนและลง

Read more

พิธีปิดโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายภาษาไทย) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

พิธีปิดโครงการฝึกประ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับรางวัล ลำดับที่ 3 กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรี่เมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563 #ระดับภาคใต้…..

ขอแสดงความยินดีกับ ก

Read more

“ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผลงานเด่น และเตรียมความพร้อมกับมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ONE EXPO : NFE Open house 2020) ภาคใต้”

 วันที่ 3 สิงหาคม 25

Read more

โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายภาษาไทย) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการฝึกประสบการณ์

Read more

ตรวจคัดกรองก่อนและลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายภาษาไทย) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ตรวจคัดกรองก่อนและลง

Read more

ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผลงานเด่น และเตรียมความพร้อมกับมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ONE EXPO : NFE Open house 2020) ภาคใต้

ประชุมคณะกรรมการเพื่

Read more

การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 พรีเมี่ยม ประจำปี 2563 ระดับภาคใต้ #กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร ตัวแทนระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.ชายแดนใต้ เพื่อไปต่อระดับภาคใต้ต่อไป

การประเมินคัดเลือก ก

Read more