ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภ

Read more

จัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ มัสยิดมูลฮัยบาตูอิสลามีหย๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

จัดหน่วยบริการอำเภอเ

Read more

การประชุมปฏิบัติการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การประชุมปฏิบัติการต

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้นายโมฮัมหมัดรุสดี สาและ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่

วัวนที่ 9 กันยายน 25

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตากใบและนางสุพัตรา สอสม ครูอาสาฯครูอาสาตำบลศาลาใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคลองตันเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น

วันที่ 7 กันยายน 256

Read more

การแสดงนิทรรศการ สาธิตการทำขนมทองม้วนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและงานการศึกษาตามอัธยาศัย (ONIE EXPO 2020)

การแสดงนิทรรศการ สาธ

Read more

โครงการจิตอาสา กศน.อำเภอศรีสาคร “เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์” ณ มัสยิดนูรูลอีฟาละห์ หมู่ที่ 3 บ้านคลองหงษ์ ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการจิตอาสา กศน.อ

Read more

ผู้อำนวยการร่วมพบปะ และให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมาย ในโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภาษาต่างประเทศ)

ผู้อำนวยการร่วมพบปะ

Read more

โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภาษาต่างประเทศ) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการฝึกประสบการณ์

Read more

ตรวจคัดกรองก่อนและลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภาษาต่างประเทศ) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ตรวจคัดกรองก่อนและลง

Read more

พิธีปิดโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายภาษาไทย) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

พิธีปิดโครงการฝึกประ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับรางวัล ลำดับที่ 3 กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรี่เมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563 #ระดับภาคใต้…..

ขอแสดงความยินดีกับ ก

Read more

“ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผลงานเด่น และเตรียมความพร้อมกับมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ONE EXPO : NFE Open house 2020) ภาคใต้”

 วันที่ 3 สิงหาคม 25

Read more

โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายภาษาไทย) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการฝึกประสบการณ์

Read more

ตรวจคัดกรองก่อนและลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายภาษาไทย) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ตรวจคัดกรองก่อนและลง

Read more

ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผลงานเด่น และเตรียมความพร้อมกับมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ONE EXPO : NFE Open house 2020) ภาคใต้

ประชุมคณะกรรมการเพื่

Read more

การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 พรีเมี่ยม ประจำปี 2563 ระดับภาคใต้ #กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร ตัวแทนระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.ชายแดนใต้ เพื่อไปต่อระดับภาคใต้ต่อไป

การประเมินคัดเลือก ก

Read more

โครงการจิตอาสาฯ ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน ปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ ณ วัดกาหลงคีนีธรรมมาราม ม.1 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการจิตอาสาฯ ชีวิ

Read more

ต้นแบบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม (เยี่ยมชมศูนย์สาธิตการผลิตไบโอแก๊ส ) ณ กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ต้นแบบการประเมินคัดเ

Read more

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้​ หลักสูตร​ การเรียนรู้ในศตวรรษ​ 21​

นายมนพ​ ขวัญดี​ ผอ.ก

Read more

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านประชานิมิตร หมู่ที่ 4 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการเสริมสร้างและ

Read more

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( Boot Camp) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 15 กรกฏา

Read more

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลกเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ.2563

นายสุรสิทธิ์ สุดสาย

Read more

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลกจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ(หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว English For Communication – Tourism)

วันที่ 13 กรกฏาคม 25

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตากใบ พร้อมด้วยทีมงานครูและนักศึกษา กศน.ตำบลเจ๊ะเห ร่วมต้อนรับนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะผู้บริหาร กศน.ทุกอำเภอ

วันที่ 9 กรกฎาคม 256

Read more

บุคลากรและองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอตากใบ ร่วมต้อนรับนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะผู้บริหาร กศน.ทุกอำเภอ

วันที่ ๙ กรกฎาคม 256

Read more

ร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ (โครงการวิทยากรสร้างสันติสุข ครู ข )

วันที่ 11 กรกฎาคม 25

Read more

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลกจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more

ครู อาสาประจำตำบลนานาค รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดโครงการการป้องกันภัยจากยาเสพติด รุ่นที่ ๑

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอตากใบ

วันที่ 29 มิถุนายน 2

Read more

ครูกศน.ตำบลเกาะสะท้อน ผู้รับผิดชอบงานโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลระดับชุมชน จัดโครงการอบรมให้ความรู้หลักสูตร การค้าขายออนไลน์

วันที่ 29 มิถุนายน 2

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 😊😊 ประชาสัมพันธ์ วันสำคัญประจำปี เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก 😊😊 #วันต่อต้านยาเสพติด ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี

                   

Read more

ครู กศน.ตำบลโฆษิต ร่วมกับ กศน.อำเภอ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร(กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร) กิจกรรมฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาไทย หลักสูตร 25 ชั่วโมง

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

ครู กศน.ตำบลเจ๊ะเห ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร(กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร) กิจกรรมฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาไทย หลักสูตร 25 ชั่วโมง

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

ทีมงานครูกศน.ตำบลเกาะสะท้อน ร่วมมือช่วยกันปรับภูมิทัศน์และจัดสถานที่เพื่อเตรียมประเมิน กศน.5D

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more