การพบกลุ่ม
วันที่ 8 มกราคม 2564 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้ นายมะซายูตี ลาเต๊ะบือริง ครูอาสาฯตำบลบูกิต ดำเนินการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวิธีการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส