กศน.ตำบลบองอ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมง)วิชาการทำเจลล้างมือแอลกอฮอลล์.

วันที่ 30 มิถุนายน 2

Read more

กศน.ตำบลบองอ โครงการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด19)

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

กศน.ตำบลบองอ ลงที่พี้นที่เยี่ยมเยียน มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

กศน.ตำบลบองอ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออนไลน์คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ในสถานศึกษา

วันที่ 25 มิถุนายน 2

Read more

กศน.ตำบลบองอ กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนงบรายจ่ายอื่นโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมง)วิชาการทำหน้ากากอนามัยจากผ้า.

วันที่ 18 มิถุนายน 2

Read more

กศน.ตำบลบองอ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเกษตรกรปลอดภัยห่างไกลจากสารพิษกำจัดศัตรูพืช

วันที่17 มิถุนายน 25

Read more

กศน.ตำบลบองอ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา กศน . ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 .

วันที่ 18 มิถุนายน 2

Read more