กศน.ตำบลบองอ จัดทำการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการประกอบอาชีพ  เพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more

กศน.ตำบลบองอ ร่วมวางแผนจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนงบรายจ่ายอื่นโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 3 

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more

กศน.ตำบลบองอ ประชุมชี้แจงแนวทางงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

               วันที

Read more

กศน.ตำบลบองอ ร่วมกันพัฒนา กศน.ตำบล เพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียน ที่ 1 /2564 ตามนโยบาย กศน.งามตา ประชาชื่นใจ เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ กศน.ตำบลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม สะอาดและปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19) อย่างเคร่งครัด

    วันที่

Read more

กศน.ตำบลบองอ ปฎิบัติงานประจำ กศน.อำเภอระแงะ โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มาปฏิบัติงาน 10% ณ กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

    วันที่

Read more

กศน.คำบลบองอ แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาที่มารับวุฒิการศึกษา ณ กศน.อำเภอระแงะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

วันที่ 18. พฤษภาคม 2

Read more