กศน.ตำบลบองอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านลาแป ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

          วันที

Read more

กศน.ตำบลบองอ จัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อรองรับการประเมินพนักงานราชการในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ซึ่งการประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนางาน ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์  ตำบลตันหยงมัส. อำเภอระแงะ. จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 22 เมษายน 256

Read more

กศน.ตำบลบองอ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 คน ภาคเรียนที่ 1/2564  ณ กศน.ตำบลบองอ อำเภอระแงะ. จังหวัดนราธิวาส

               

Read more

กศน.ตำบลบองอ รับสมัครนักศึกษาในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 ณ กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 23 เมษายน2564

Read more

กศน.อำเภอระแงะ มอบอินทผาลัมให้กับบุคลากร กศน.ระแงะ เพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒ ซึ่งเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดและการประกอบคุณงามความดี ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติศาสนกิจ อีกด้วย

          นางสิริกาญ

Read more

กศน.ตำบลบองอ ลงข้อมูลในระบบ Dims 64 เพื่อราบงานผลการดำเนินงานไตรมาส1-2  ณ ห้องสมุเดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

                วันท

Read more

ปรึกษาให้คำแนะนำ การจัดำเอกสารประเมินพนักงานราชการ. ในหัวข้อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้มีความเรู้และเข้าใจในการทำเอกสารดังกล่าวได้ถูกต้อง ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ 

วันที่ 21 เมษายน 256

Read more