กศน.ตำบลบองอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564. ณ บ้านยะหอ หมู่ที่ 10 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

             วั

Read more

กศน.ตำบลบองอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564. ณ ที่ทำการผูใหญ่บ้านลาไม หมู่ที่ 5 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

  วันที่ 29 เมษ

Read more

กศน.ตำบลบองอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564. ณ บ้านบองอ หมู่ที่ 4 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

               

Read more

กศฯ.ตำบลบองอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564. ณ บ้านสาเลาะ หมู่ที่ 6 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

           วันที่ 28

Read more

กศน.ตำบลบองอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2564. ณ บ้านกูตง หมู่ที่ 3 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

  วันที่ 29 เมษ

Read more

กศน.ตำบลบองอ ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ บ้านกือทอง หมู่ที่ 5 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที  23 เมษายน 256

Read more

กศน.ตำบลบองอ ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ บ้านลาแป หมู่ที่ 2.ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

  วันทีเ 26. มษ

Read more

กศน.ตำบลบองอ ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตรวจเอกสารและกรอกใบสมัคร ณ กศน.ตำบลบองอ หมู่ที่ 9 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

    วันที

Read more