กศน.ตำบลบองอเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลักสูตร”ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับครู 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้” รุ่นที่ 2 

วันที่ 25 มีนาคม 256

Read more

คณะครูกศน.ตำบลกาลิซา และคณะครู กศน.ตำบลบองอ ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อเข้ารับการประเมิน 5 ดีพรีเมี่ยม

  วันที่ 20 มีน

Read more

กศน.ตำบลบองอจัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น มีทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more

กศน.ตำบล นำนักศึกษา กศน.ตำบลบองอ ร่วมกิจกรรมสร้างการประสบการณ์เรียนรู้ กิจรรมไลฟ์สด on-air ของนักศึกษา กศน. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด

  วันที่ 18 มีนาคม 2

Read more