กศน.ตำบลบองอ อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้(กลุ่มเป้าหมาย ครู กศน.)พนักงานราช รุ่นที่ 1 หลักสูตร การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21-22 กรกฎาคม

Read more

โครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานวิถีชีวิตพอเพียงเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

วันที่ 2 กรกฏาคม 256

Read more