ประวัติ กศน.ตำบล

ประวัติ กศน.ตำบลบองอ

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบองอ เป็นสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระแงะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส ได้จัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบองอ ตามประกาศจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒   โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบองอ ตั้งอยู่ที่ อาคารห้องสมุดประชาชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาฯ5  หมู่ที่ 9 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบองอ ได้มีบุคลากรในกศน.ตำบล 1.นางสาวรอฮานี  รอนิครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบองอ  2.นางภาซีนี  อาลี  ครูอาสาฯประจำตำบลบองอ มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนและจัดกิจกรรม  ในตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส