ครูผู้ช่วย

นางสาวณัชชา  แวเต๊ะ  ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ที่อยู่่ 2/2  หมู่ที่ 1 ตำบลบองอ  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

ตารางพบกลุ่ม กศน.ตำบลบองอ

ประจำภาคเรียนที่ 2/๒๕๖3  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระแงะ

แผนการสอน-ม.ปลาย2.63

 

วัน เวลา ระดับ อ.ที่รับผิดชอบ
วันจันทร์ ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอระแงะ
วันอังคาร เวลา 0๙.00 น.  – ๑๖.00 น. ม.ปลาย อ.ณัชชา  แวเต๊ะ
วันพุธ ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอระแงะ
วันพฤหัส ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอระแงะ
วันศุกร์ ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอระแงะ