ประชุมการอภิปรายการรับฟังความคิดเห็น แนวทางความร่วมมือผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่างๆ “การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาชุดข้อูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาการศึกษาเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน” (ภาคใต้)

     

Read more