ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

คัมภีร์สำหรับมือใหม่ในกำรตรวจรับคอนโด

คอนโดมิเนียมหรู ทำเลดี ติดรถไฟฟ้ำ คงเป็นควำมใฝ่ฝันของคนวัยทำงำนหลำยคน แต่เมื่อห้องสร้ำงเสร็จแล้ว ก็ใช่ว่ำจะสวยหรูเหมือนภำพโฆษณำหรือห้องตัวอย่ำงเสมอไป ขั้นตอนตรวจรับคอนโดจึงสำคัญมำก ๆ เพรำะถ้ำตรวจไม่ละเอียดแล้วเผลอรับโอนไป แล้วไปพบกับควำมชำรุดบกพร่องของห้อง ก็ต้องวุ่นวำยกับกำรติดต่อให้โครงกำรมำซ่อมแซม
ดังนั้นเพื่อลดปัญหำคอนโดที่จะตำมมำภำยหลัง มือใหม่ซื้อคอนโดควรจะทรำบวิธีกำรตรวจรับคอนโดว่ำควรทำอย่ำงไรบ้ำง และในส่วนขั้นตอนในกำรตรวจสอบเพื่อตรวจรับคอนโด ให้เริ่มจำก 1.)ระบบไฟฟ้ำ ให้ใช้อุปกรณ์ไขควงตรวจสอบจุดเต้ำปลั๊กไฟทุกอันว่ำมีกระแสไฟ ปลั๊กไฟแต่ละอันสำมำรถเสียบได้สะดวก เปิดไฟทุกดวงว่ำสำมำรถใช้งำนได้ ตรวจสอบไฟรั่วเบื้องต้นด้วยกำรเปิดปิดไฟ แล้วดูว่ำมิเตอร์ไฟฟ้ำวิ่งหรือไม่ ลองเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ได้มำจำกโครงกำรดูว่ำสำมำรถใช้งำนได้หรือไม่ 2.)ระบบประปำ เปิดก๊อกน้ำทุกอันว่ำน้ำประปำไหลแรงดี มีกำรติดขัดของกำรไหลหรือไม่ สำมำรถหมุนเปิด ปิด ก๊อกน้ำได้คล่องและหมุนได้สุดหรือไม่ สำยชำระสำมำรถใช้งำนได้ดีหรือเปล่ำ ส่วนชักโครกให้ตรวจด้วยกำรนำกระดำษทิชชู่ทิ้งลงชักโครกแล้วกดดูว่ำ ไหลงลงได้ภำยในน้ำเดียว ตรวจสอบรอยรั่วซึมของท่อต่อในห้องน้ำและห้องครัวทุกจุด ปิดก๊อกน้ำและระบบน้ำ ทุกจุด แล้วดูว่ำมิเตอร์น้ำยังทำงำนหรือเปล่ำ 3.)พื้น ลำกเท้ำไปตำมพื้นกระเบื้องหรือพื้นไม้เพื่อตรวจสอบ ควำมเรียบของพื้น หำกมีกำรสะดุดแสดงว่ำจุดนั้นพื้นไม่เรียบ ใช้เหรียญเคำะไล่ไปตำมกระเบื้องทุกแผ่น ถ้ำมีเสียงในลักษณะโปร่ง ๆ บอกได้ว่ำมีหลุมใต้กระเบื้องให้ทำสัญลักษณ์ด้วยสติกเกอร์แปะเอำไว้ ตรวจสอบว่ำพื้นเป็นแอ่งหรือเปล่ำ โดยใช้ลูกแก้ววำงในมุมต่ำง ๆ ของห้อง สังเกตว่ำลูกแก้วไหลไปทำงไหน ถ้ำลูกแก้วไหลเร็วแสดงว่ำ พื้นไม่เรียบ อำจจะเทไปด้ำนใดด้ำนหนึ่งมำกเกินไป หรือถ้ำลูกแก้วไหลมำกองรวมกันแสดงว่ำจุดนั้นเป็นแอ่งหลุม 4.)ผนังและเพดำน สังเกตว่ำมีรอยบุบหรือถลอกในบริเวณผนังหรือไม่ หำกเป็นโครงกำรที่ใช้วอลล์เปเปอร์ ควรจะสังเกตให้ละเอียดเพรำะอำจจะใช้วอลล์เปเปอร์ปิดรอยปูดและกะเทำะของปูนได้ ผนังที่ดีต้องเรียบ ส่วนสีผนังดูว่ำไม่มีรอยแตกร้ำว รอยด่ำง ซึ่งสีจะต้องเสมอทั่วกันทั้งผนัง ส่วนเพดำนนั้นจะต้องเรียบเสมอกัน ไม่เป็นแอ่งนูนหรือตกท้องช้ำงให้เห็น 5.)ประตู และหน้ำต่ำง ตรวจสอบกำรเปิด ปิดประตูว่ำสำมำรถทำได้สะดวก ไม่ติดขัด ฝืด ปิดสนิทได้ดีไม่มีแสงลอดเข้ำมำตำมขอบประตู ส่วนขอบวงกบสังเกตว่ำไม่มีรอยแตกของไม้ ไม่มีอำกำรบิดงอ และตรวจดูว่ำมีช่องว่ำงระหว่ำงผนังกับวงกบประตูและหน้ำต่ำงหรือไม่
ทั้งหมดนี้เป็นกำรตรวจสอบเบื้องต้นขั้นพื้นฐำนของกำรตรวจรับคอนโด อย่ำลืมว่ำนี่เป็นผลประโยชน์ ของคุณ ดังนั้นอย่ำรีบร้อน ให้ทำอย่ำงละเอียดรอบคอบ เมื่อแน่ใจว่ำทุกอย่ำงเป็นไปตำมควำมต้องกำรแล้วค่อยเซ็นตรวจรับคอนโดอย่ำงเป็นทำงกำร หำกท่ำนพบปัญหำเรื่องคอนโดสำมำรถร้องเรียนได้ที่สำยด่วน สคบ. 1166
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑๓๔๗๐-๕ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๗๒-๓ E-mail : pr.ocpb@gmail.com

 

ซื้อสินค้าออนไลน์ ของก็ไม่ได้ บางทีก็ชารุด ทายังไงดี

ปัจจุบันโลกยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตของผู้คนไปมาก ผู้คนส่วนใหญ่มักนิยมซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่าการเดินทางไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้า เนื่องจากความสะดวก สามารถซื้อสินค้าหรือบริการตอนไหนเวลาไหนก็ได้ สามารถเปรียบเทียบราคาได้ง่าย ตลอดจนมีช่องทางให้เลือกซื้อสินค้าที่หลากหลาย ซึ่งการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่กาลังมาแรง เนื่องจากเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วถึง การสั่งซื้อออนไลน์จะสั่งผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและใช้งานได้บนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ได้ง่าย ซื้อ ขายได้สะดวก รวดเร็ว แต่ในความสะดวกสบายนั้น ก็แอบแฝงมาด้วยภัยอันตรายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าโอนเงินแล้วไม่ได้ของ สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ ไม่ตรงกับความต้องการ รวมไปถึงการโฆษณาเกินจริง หลอกลวงผู้บริโภค สินค้าชารุดบกพร่อง ผู้บริโภคบางคนก็โชคดีสามารถติดต่อไปยังผู้ขายได้ สามารถเจรจากับผู้ขายได้เพื่อทาการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็มีผู้บริโภคอีกจานวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ขอแนะนาว่าหากผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์แล้วสินค้าที่ได้รับชารุดบกพร่อง หรือเมื่อสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้าควรดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. เมื่อพบความบกพร่องของสินค้า ถ่ายรูปสินค้าเก็บไว้ และติดต่อไปยังผู้ขาย เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของสินค้า และสอบถามถึงวิธีการเยียวยาเสียหาย
2. ถ้าเป็นการซื้อผ่านเว็บไซต์ ก็จะมีขั้นตอนและเงื่อนไขในการรับผิดชอบของเว็บไซต์กาหนดไว้แล้ว ติดต่อไปยังคอลเซ็นเตอร์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์
3. ถ้าเป็นการซื้อผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ ต้องติดต่อไปยังพ่อค้าแม่ค้า เพื่อเป็นการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น
4. ถ้าไม่สามารถเจรจาต่อรองกับผู้ขายได้แล้ว จึงร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อขอคาแนะนาและความช่วยเหลือต่อไป
ทั้งนี้ หากผู้บริโภคเรียนรู้และปฏิบัติตามข้อแนะนาดังกล่าว รอบคอบกับเรื่องการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ก็จะทาให้ลดปัญหาเรื่องการถูกหลอกลวง หากผู้บริโภคเกิดความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าออนไลน์ สามารถรวบรวมหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็น บันทึกสนทนา ภาพสินค้าหรือบริการที่ได้โฆษณาขายบนเว็บไซต์ และที่สาคัญสลิปการทาธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยสามารถร้องเรียนได้ที่ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และในส่วนต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดที่ผู้บริโภคอาศัยอยู่ หรือขอรับคาปรึกษาได้ที่สายด่วน 1166
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑๓๔๗๐-๕ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๗๒-๓ E-mail : pr.ocpb@gmail.com

 

ดูใบเสร็จค่าซ่อม ก่อนขับรถออกจากอู่

“โห ทำไมมันแพงอย่ำงนี้ล่ะช่ำง? ไหนบอกว่ำเสียนิดเดียว” ลูกค้ำขำประจำถำมช่ำงซ่อมรถอย่ำงหัวเสีย “ก็อะไหล่นอกมันแพง นี่ผมคิดรำคำกันเองแล้วนะ” ช่ำงซ่อมรถตอบ “อะไหล่ยี่ห้อไหน ไม่เห็นบอกก่อนเลย รำคำนี้ผมดำวน์รถใหม่ได้เลย เฮ้อ! แต่จ่ำยก็จ่ำย” ลูกค้ำตัดบท พร้อมกับถำมว่ำ “หวังว่ำซ่อมครำวนี้จะไม่มีปัญหำอีกแล้วนะช่ำง?” ไม่มีคำตอบใดๆ จำกช่ำงซ่อมรถนอกจำกรอยยิ้มเท่ำนั้น
หลำยๆ ท่ำนคงเคยเจอกับเหตุกำรณ์แบบนี้ด้วยควำมที่เป็นอู่ซ่อมรถเจ้ำประจำ ซ่อมแล้วก็ซ่อมเสร็จกันไป บำงอู่ไม่มีใบเสร็จค่ำซ่อมให้ หรือบำงอู่ออกใบเสร็จให้แต่ไม่มีรำยละเอียดอะไรเลยนอกจำกจำนวนเงินค่ำซ่อม ทำให้เจ้ำของอู่ซ่อมรถมีอำนำจต่อรองเหนือกว่ำผู้บริโภค ซึ่งไม่มีควำมรู้ด้ำนเครื่องยนต์เท่ำที่ควร โดยอู่ซ่อมรถสำมำรถกำหนดรำคำค่ำบริกำร อะไหล่รถยนต์อย่ำงไม่เป็นธรรมและไม่มีกำรรับประกันหลังกำรซ่อม ซึ่งเมื่อเกิดปัญหำภำยหลังไม่ว่ำจะเจออะไหล่ปลอม หรือซ่อมแล้วยังเสียอีก ผู้บริโภคจึงไม่สำมำรถเรียกร้องอะไรได้ เพรำะไม่มีหลักฐำนมำยืนยัน ทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบและตกเป็นเหยื่อในที่สุด
เพื่อป้องกันปัญหำดังกล่ำว จำกนี้ผู้บริโภคต้องขอใบเสร็จรับเงินจำกอู่ซ่อมรถทุกครั้งและสังเกตด้วยว่ำมีรำยละเอียดที่สำคัญครบถ้วนไหม ซึ่งรำยละเอียดต้องเป็นไปตำมประกำศของ สคบ. เรื่องให้ธุรกิจกำรให้บริกำรซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรำยกำรในหลักฐำนกำรรับเงิน พ.ศ.2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2547 โดยประกำศดังกล่ำว กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหลักฐำนกำรรับเงิน และมอบให้แก่ผู้บริโภคในทันทีที่รับเงินหรือค่ำตอบแทนกำรให้บริกำรซ่อมรถยนต์ และหลักฐำนกำรรับเงินที่ออกให้แก่ผู้บริโภคต้องมีข้อควำมเป็นภำษำไทยที่สำมำรถเห็นและอ่ำนได้ชัดเจน มีขนำดของตัวอักษรไม่เล็กกว่ำสองมิลลิเมตร และต้องใช้ข้อควำมที่มีสำระสำคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจและของผู้มีอำนำจออกหลักฐำนกำรรับเงิน 2 วัน เดือน ปี ที่ผู้บริโภคส่งมอบรถยนต์ให้ซ่อมและ วันเดือนปี ที่ผู้บริโภครับมอบรถยนต์เมื่อซ่อมเสร็จ 3 วัน เดือน ปี ที่รับเงินหรือค่ำตอบแทนกำรให้บริกำรซ่อมรถยนต์ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับยี่ห้อ รุ่น หมำยเลขเครื่องยนต์ หมำยเลขตัวถังและหมำยเลขทะเบียนของรถยนต์ที่ทำกำรซ่อม 5 ระยะทำงกำรใช้ของรถยนต์ในวันที่รับมอบเพื่อซ่อมและในวันที่ซ่อมเสร็จ 6 รำยกำรที่ทำกำรซ่อม 7 รำคำค่ำบริกำรซ่อมรถยนต์ (ค่ำแรง) 8 กรณีที่มีกำรเปลี่ยนอะไหล่ต้องระบุ รำยกำร ยี่ห้อ และสภำพของอะไหล่ที่เปลี่ยน รำคำอะไหล่ 9 ระยะเวลำหรือระยะทำงสำหรับกำรรับประกันควำมชำรุดบกพร่องหรือคุณภำพงำนซ่อม และหรือกำรรับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยน และ10 ลำยมือชื่อของผู้มีอำนำจออกหลักฐำนกำรรับเงินในเอกสำรหลักฐำนกำรรับเงินและหรือเอกสำรแนบท้ำยหลักฐำนกำรรับเงินทั้งหมด
ทั้งนี้ หลักฐำนกำรรับเงิน ต้องไม่มีข้อควำมที่มีลักษณะหรือควำมหมำยเป็นกำรยกเว้นหรือจำกัดควำมรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจที่เกิดจำกควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่อในกำรให้บริกำรซ่อมรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจหรือของบุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดด้วย
นำนเท่ำไหร่แล้วที่ผู้บริโภคถูกเอำเปรียบ ถึงเวลำที่ทุกท่ำนต้องใส่ใจ รักษำสิทธิของตนเอง ไม่ตกเป็นเหยื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สุจริตอีกต่อไป หำกผู้ประกอบธุรกิจใดไม่ส่งมอบหลักฐำนกำรรับเงินที่มีรำยกำรและข้อควำมถูกต้องให้ผู้บริโภค ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำทหรือ
ทั้งจำทั้งปรับ และสำมำรถร้องเรียนได้ที่ สคบ. สำยด่วน 1166
กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑๓๔๗๐-๕ โทรสำร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๗๒-๓ E-mail : pr.ocpb@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *