ข้อมูลองค์กร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพร่อน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอตากใบ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปลักช้าง หมู่ 2 บ้านโคกอิฐ – โคกใน หมู่ 3 บ้านใหญ่ หมู่ 4 บ้านโคกมะม่วง หมู่ 5 บ้านโคกยาง หมู่ 6 บ้านวัดใหม่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับ ต.โฆษิต อ.ตากใบ และ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โฆษิต , ต.เกาะสะท้อน และ เทศบาลต.ตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางขุนทอง , ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,303 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ,สุรากลั่นชุมชน