#ครู กศน.ตำบล ปฎิบัติงานประจำ กศน.ตำบลบางปอเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “

Read more

#ครู กศน.ตำบล ปฎิบัติงานประจำ กศน.ตำบลบางปอเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “

Read more

#กศน.ตำบลบางปอ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On-site”

Read more

เดินรณรงค์และเคาะประตูบ้านเพื่อแจกแผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Read more

#ครูอาสาตำบลบางปอ ปฎิบัติงานประจำ กศน.ตำบลบางปอเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “

Read more

#คณะครู กศน.ตำบลบางปอ ร่วมตรวจหาเชื้อโควิดด้วย Antigen Test Kit (ATK) สำหรับตรวจคัดกรองโควิด-19 กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส

Read more

ประชุมวางแผนการจัดทำแบบประเมินคัดเลือก สาขา ภาคีเครือข่าย ประเภท ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้านดีเด่น ประจำปี 2565

Read more

#สำรวจบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลบางปอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย “กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน“

Read more