นำชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางปอ เข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นำชาวบ้านในพื้นที่ตำ

Read more