โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยงรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด รุ่นที่ 3

               

Read more

นิเทศตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง วิชาช่างเชื่อมพื้นฐานเบื้องต้น

วันที่ 9 กุมภาพันธ์

Read more

ข้าพเจ้านางสาวฮามีดะห์ ดือราแม ครุ กศน.ตำบลบางปอเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสร้างข่าวสารการรับรู้ และการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ Big data กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส

  วันที่ 10  กุ

Read more