โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(covid-19)

วันที่ 23 มิถุนายน พ

Read more

กิจกรรมอาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้

วันที่ 18 มิถุนายน พ

Read more

โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนการปลูกผักระยะสั้นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Covid-19

วันที่ 17 มิถุนายน พ

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบ กศน.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 16 มิถุนายน พ

Read more