ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภ

Read more

จัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ มัสยิดมูลฮัยบาตูอิสลามีหย๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

จัดหน่วยบริการอำเภอเ

Read more

การประชุมปฏิบัติการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การประชุมปฏิบัติการต

Read more

การแสดงนิทรรศการ สาธิตการทำขนมทองม้วนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและงานการศึกษาตามอัธยาศัย (ONIE EXPO 2020)

การแสดงนิทรรศการ สาธ

Read more

โครงการจิตอาสา กศน.อำเภอศรีสาคร “เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์” ณ มัสยิดนูรูลอีฟาละห์ หมู่ที่ 3 บ้านคลองหงษ์ ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการจิตอาสา กศน.อ

Read more

ผู้อำนวยการร่วมพบปะ และให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมาย ในโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภาษาต่างประเทศ)

ผู้อำนวยการร่วมพบปะ

Read more

โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภาษาต่างประเทศ) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการฝึกประสบการณ์

Read more

ตรวจคัดกรองก่อนและลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภาษาต่างประเทศ) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ตรวจคัดกรองก่อนและลง

Read more

พิธีปิดโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายภาษาไทย) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

พิธีปิดโครงการฝึกประ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับรางวัล ลำดับที่ 3 กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรี่เมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563 #ระดับภาคใต้…..

ขอแสดงความยินดีกับ ก

Read more

โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายภาษาไทย) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการฝึกประสบการณ์

Read more

ตรวจคัดกรองก่อนและลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายภาษาไทย) ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ตรวจคัดกรองก่อนและลง

Read more

ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผลงานเด่น และเตรียมความพร้อมกับมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ONE EXPO : NFE Open house 2020) ภาคใต้

ประชุมคณะกรรมการเพื่

Read more

การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 พรีเมี่ยม ประจำปี 2563 ระดับภาคใต้ #กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร ตัวแทนระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.ชายแดนใต้ เพื่อไปต่อระดับภาคใต้ต่อไป

การประเมินคัดเลือก ก

Read more

โครงการจิตอาสาฯ ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน ปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ ณ วัดกาหลงคีนีธรรมมาราม ม.1 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการจิตอาสาฯ ชีวิ

Read more

ต้นแบบการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม (เยี่ยมชมศูนย์สาธิตการผลิตไบโอแก๊ส ) ณ กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ต้นแบบการประเมินคัดเ

Read more

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านประชานิมิตร หมู่ที่ 4 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการเสริมสร้างและ

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 😊😊 ประชาสัมพันธ์ วันสำคัญประจำปี เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก 😊😊 #วันต่อต้านยาเสพติด ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี

                   

Read more

กิจกรรมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ประจำปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5. บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

                   

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การค้าออนไลน์ สำหรับครู ดิจิทัลชุมชน เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2

                   

Read more

รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พบปะเยี่ยมเยียน และนิเทศตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 9 มิถุนายน 25

Read more