กศน.อำเภอศรีสาคร #ขอแสดงความยินดีกับ นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน อำเภอศรีสาคร ได้รับคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น “คนดีศรีเสมา จชต.” ประจำปี 2564

กศน.อำเภอศรีสาคร #ขอ

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวน 40 ชั่วโมง ) วิชาช่างฝ้าเพดาน กศน.ตำบลศรีบรรพต

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

ประชุมย่อย เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นำร่อง)

ประชุมย่อย เพื่อเตรี

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นำร่อง)

ประชุมเตรียมความพร้อ

Read more

นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวน 40 ชั่วโมง ) วิชาช่างฝ้าเพดาน กศน.ตำบลศรีบรรพต

นิเทศโครงการศูนย์ฝึก

Read more

ร่วมจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกติดตามงาน

ร่วมจัดสถานที่ เพื่อ

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวน 40 ชั่วโมง ) วิชาช่างประดิษฐ์จากไม้ กศน.ตำบลศรีสาคร

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวน 40 ชั่วโมง ) วิชาช่างฝ้าเพดาน กศน.ตำบลศรีบรรพต

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวน 40 ชั่วโมง ) วิชาช่างประดิษฐ์จากไม้ กศน.ตำบลศรีสาคร

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกติดตามงาน

ร่วมปรึกษาหารือ เพื่

Read more

ร่วมจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกติดตามงาน

ร่วมจัดสถานที่ เพื่อ

Read more

กศน.อำเภอศรีสาครขอแสดงความยินดีกับ นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ที่ได้รับ #รางวัลที่ 1 ประเภทรางวัลด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

กศน.อำเภอศรีสาครขอแส

Read more

ดำเนินการจัดสอบระหว่างภาค นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกุรอ่านอัลฮาซานียะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ONSITE

ดำเนินการจัดสอบระหว่

Read more

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Education โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team

โครงการพัฒนาหลักสูตร

Read more

ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ คณะครูในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19

ให้การต้อนรับผู้ตรวจ

Read more

ดำเนินการจัดสอบระหว่างภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ONSITE และ แบบ ONLINE

ดำเนินการจัดสอบระหว่

Read more

ดำเนินการจัดสอบระหว่างภาค นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะอีคอบี ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ONSITE และ แบบ ONLINE

ดำเนินการจัดสอบระหว่

Read more

โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ฐานเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านละโอ ม.2 ตำบลศรีบรรพต

โครงการศึกษาดูงานแหล

Read more

ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ คณะครูในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ให้การต้อนรับผู้ตรวจ

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร เชิญชวนการสวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวันอังคารและวันศุกร์

กศน.อำเภอศรีสาคร เชิ

Read more

ร่วมอบรมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม zoom

ร่วมอบรมโครงการนิเทศ

Read more

กิจกรรมสัมมนาและสร้างเครือข่ายการแนะแนว ภายใต้โครงการมหกรรมวิชาการวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านช่องทางระบบ Zoom Meeting

กิจกรรมสัมมนาและสร้า

Read more

กิจกรรมสัมมนาและสร้างเครือข่ายการแนะแนว ภายใต้โครงการมหกรรมวิชาการวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านช่องทางระบบ Zoom Meeting

กิจกรรมสัมมนาและสร้า

Read more

ดำเนินการจัดสอบระหว่างภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ONSITE และ แบบ ONLINE ผ่านนวัตกรรม LineOA กศน.อำเภอศรีสาคร

ดำเนินการจัดสอบระหว่

Read more

ร่วมกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

ร่วมกิจกรรมสัมมนาแนว

Read more

ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิขอรับทุขการศึกษารายปีต่อเนื่อง ของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้บริหาร ครู

Read more

กศน อำเภอศรีสาคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา #ได้รับรางวัลชมเชย (โครงงานเครื่องบดเอนกประสงค์จากวัสดุเหลือใช้) ภายใต้การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ระดับประเทศ ประจำปี 2564

กศน อำเภอศรีสาคร ขอแ

Read more

รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมโครงการ “ล้านเมล็ดพันธ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” ผ่าน Facebook Life ETV Chanel ณ กศน.ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

รับชมการถ่ายทอดสดกิจ

Read more

ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการ “ล้านเมล็ดพันธ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” ณ กศน.ตำบล อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพ

Read more

รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมโครงการ “ล้านเมล็ดพันธ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” ผ่าน Facebook Life ETV Chanel ณ กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

รับชมการถ่ายทอดสดกิจ

Read more

นักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ของ ศว.นราธิวาส เตรียมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ในรูปแบบ Online

นักศึกษา กศน.อำเภอศร

Read more

การแยกกักตัวทีบ้าน (Home isolation) ในกรณีผู้ป่วยมีผู้ดูแล ถึงแม้ผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ผู้ดูแลก็ยังต้องระมัดระวังตัวเอง เพราะอาจเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ

การแยกกักตัวทีบ้าน (

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอแสดงความยินดีกับรางวัลประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับจังหวัด โดยรางวัล #รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ #กศน.ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอแ

Read more

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2564

กศน.อำเภอศรีสาคร จัง

Read more

ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามความต้องการของโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ร่วมมอบสิ่งของเครื่อ

Read more

มอบของที่ระลึกแด่คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

มอบของที่ระลึกแด่คณะ

Read more

ตรวจร่องรอยเอกสารหลักฐานตามตัวชี้วัดการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ตรวจร่องรอยเอกสารหลั

Read more

คัดกรองก่อนเข้าร่วมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

คัดกรองก่อนเข้าร่วมก

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร เชิญชวนการสวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวันอังคารและวันศุกร์

กศน.อำเภอศรีสาคร เชิ

Read more

อบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่น 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

อบรมหลักสูตรการจัดกิ

Read more

เตรียมพื้นที่เพื่อปลูกพันธุ์พืชสมุนไพร “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” ภายใต้การขับเคลื่อนกิจกรรม “กศน.ห่วงใย ร่วมต้านภัยโควิด 19

เตรียมพื้นที่เพื่อปล

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ) วิชาเย็บเบาะรองนั่ง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ร่วมกันตั้งเครื่องราชสักการะประดับผ้าระบายสีเหลือง ร่วมกับผ้าระบายสีขาว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กศน.อำเภอศรีสาคร จัง

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ร่วมกันตั้งเครื่องราชสักการะประดับผ้าระบายสีเหลือง ร่วมกับผ้าระบายสีขาว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กศน.อำเภอศรีสาคร จัง

Read more

ปลูกพันธุ์พืชสมุนไพร “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” ภายใต้การขับเคลื่อนกิจกรรม “กศน.ห่วงใย ร่วมต้านภัยโควิด 19

ปลูกพันธุ์พืชสมุนไพร

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่นักศึกษาที่ประสบภัยโควิค-19 ในพื้นที่ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำ

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัยโควิค-19 ในพื้นที่บ้านกลูบี ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำ

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร เชิญชวนการสวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวันอังคารและวันศุกร์

กศน.อำเภอศรีสาคร เชิ

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ) วิชาเย็บเบาะรองนั่ง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2564 กศน.ชาเลนจ์กิจกรรมการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์

โครงการจิตอาสาของสำน

Read more

นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ) วิชาช่างปูนประดิษฐ์

นิเทศโครงการศูนย์ฝึก

Read more

มอบเกียรติบัตร แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1

มอบเกียรติบัตร แก่นั

Read more

แนะนำการสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสาคร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1

แนะนำการสมัครสมาชิกห

Read more

ให้ความรู้เรื่อง Line Official Account เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On -Line ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1

ให้ความรู้เรื่อง Lin

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพผ

Read more

ลงพื้นที่นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ) วิชาช่างปูนประดิษฐ์

ลงพื้นที่นิเทศโครงกา

Read more

ให้การต้อนรับประธานกรรมการสถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เยี่ยมชมอาคารสถานที่ และศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล) กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร

ให้การต้อนรับประธานก

Read more