“นิเทศการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 กศน.อำเภอสุไหงโก- ลก”

วันที่ 19 เมษายน 256

Read more

“ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 19 เมษาย

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

“โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษา วันรักการอ่าน”

วันที่ 2 เมษายน 2564

Read more

ประกาศผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

รายชื่อผู้ผ่านการประ

Read more

“ประชุมโครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564”

วันที่ 25 มีนาคม 256

Read more

เตรียมพร้อมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ การดำเนินการไลฟ์สด ON-AIR ของนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศน.ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 23 มีนาคม 256

Read more

“ประชุมชี้แจงการอบรมบุคลากรหลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 online”

นายสุรสิทธิ์ สุดสาย

Read more

“ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 22 มีนาค

Read more

“ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563”

วันที่ 17 มีนาคม 256

Read more

“ประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

วันที่ 16 มีนาคม 256

Read more

“ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน”โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 16 มีนาคม 256

Read more

“เยี่ยมชม ให้กำลังใจกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้า ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ และเยี่ยมชมศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์อาชีพ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 2 มีนาคม 2564

Read more

“ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส กิจกรรม พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนแกนนำรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด “

  วันที่ 1 มีนา

Read more

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

วันที่ 6 กุมภาพันธ์

Read more

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรโปรแกรมสำนักงานเพื่อโอกาสการมีงานทำ สำหรับ ครู ข. และครู ค. ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2”

  วันที่ 1 กุมภ

Read more

“ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 25 มกราค

Read more

“เตรียมพร้อมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ การดำเนินการไลฟ์สด ON-AIR ของนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศน.ตำบลละโบะบือซา อ.ยี่งอ”

วันที่5 มกราคม 2564

Read more

“ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

วันที่ 4 มกราคม 2564

Read more

“ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการงานการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

Read more

เยี่ยมชมโครงการป่าพรุโต๊ะแดงนราธิวาส และร่วมกันปลูกป่าด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์ไม้ เพื่อการอนุรักษ์ ทดแทน คืนพันธุ์ไม้มีค่าแก่ผืนป่า

  วันที่ 9 ตุลา

Read more

“สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเจ้าภาพให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงนราธิวาส”

  วันที่ 9 ตุลา

Read more

“รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) พบปะ สร้างขวัญกำลังใจแก่องค์กรนักศึกษา และนักศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

Read more

“รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงนราธิวาส โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ”

  วันที่ 9 ตุลา

Read more

“ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 13 กรกฎาคม 25

Read more

ประชุมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครุสดุดี” ประจำปี 2563 ระดับจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 13 กรกฏาคม 25

Read more

“ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎา

Read more

“ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างควมาเข้มแข็งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ นักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2563 “

วันที่ 9 กรกฎาคม 256

Read more

“ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและมอบนโยบายแก่หน่วยงาน สถานศึกษา”

วันที่ 10 กรกฎาคม 25

Read more

“ ลงนิเทศติดตามการปรับปรุง พัฒนา และการขับเคลื่อนงาน กศน.ตำบล เพื่อการปรับปรุง พัฒนาให้สูงกว่าระดับดี ถึงดีมาก และดีเด่น”

วันที่ 9 กรกฎาคม 256

Read more

“โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซด์ด้วยโปรแกรมwordpress สถาบันการศึกษาปอเนาะและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน รุ่นที่ 1”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาค

Read more

“ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563”

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more