1ปอเนาะ 1โครงการพัฒนา

ประมวลภาพการจัดโครงการ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา

Before

 

After

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๑.๑ พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ พร้อมทั้งน้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ
๑.๔ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดนอื่น ๆ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้
๒) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. เพื่อยกระดับการเรียนรู้ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ (Co – Learning Space) ที่ทันสมัยสำหรับทุกคน มีความพร้อมในการให้บริการต่าง ๆ

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นศูนย์กลางในการศึกษาหาความรู้ เป็นสถานศึกษาที่บริการการศึกษาที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในชุมชนมากที่สุด เป็นกลไกสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการตลอดเวลาตลอดชีวิต โดยมีรูปแบบและการจัดเนื้อหาการศึกษาที่ตรงตามความสนใจของผู้เรียนและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตของชุมชน มีการนำเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ทั้งด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และด้านพัฒนาสังคมชุมชน และทุนชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีชีวิตชีวาและยั่งยืน
ฉะนั้นนักศึกษา ในสถาบันศึกษาปอเนาะ จึงคิดว่าควรจะมีการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สถาบันศึกษาปอเนาะ ให้มีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ น่าเรียนรู้ โครงการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะ จัดมุมเรียนรู้ในห้องเรียน เช่น จัดบอร์ดวันสำคัญต่างๆ จัดมุมรักการอ่านในปอเนาะ ปรับปรุงอาคารเรียนโดยการกั้นทำเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ขึ้น พัฒนาโซนเศรษฐกิจพอเพียงในปอเนาะ ถางหญ้า พรวนดิน ทำป้ายแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ ให้มีสื่อ แบบเรียนที่สมบูรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เหมาะสมกับคำกล่าวที่ว่า สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน สถาบันศึกษาปอเนาะ มีความสะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามทำให้ผู้เรียนมีสมาธิและแรงจูงใจในการเรียนรู้ อีกทั้ง การพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะยังสามารถสร้างสมาธิในการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้ เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่งด้วย พร้อมทั้งยังสามรถสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมเยียนและผู้มาติดต่อสถาบันศึกษาปอเนาะได้อีกด้วย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยี่งอและสถาบันศึกษาปอเนาะได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ ขึ้น

๔. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะ
๒. เพื่อให้นักศึกษามีความรัก สามัคคีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

๕. เป้าหมาย
๕.๑ เชิงปริมาณ
สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ ม.5 บ้านโคะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
จำนวน ๑ แห่ง
๕.๒ เชิงคุณภาพ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะมีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญ ประโยชน์ของการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข
๖.วิธีการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่
ดำเนินการ ระยะเวลา งบ
ประมาณ
๑.ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
โครงการ

นักศึกษา สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์
อัลอิสลามียะห์ – ครูอาสาประจำปอเนาะ
– บุคลากร
– ผู้เรียนในสถาบันศึกษา ๗ คน

๓ คน
48 คน สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์ อัลอิสลามียะห์ มิถุนายน
๒๕๖3 –
๒. สำรวจกลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัล
อิสลามียะห์ นักศึกษา สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัล
อิสลามียะห์ สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ มิถุนายน
๒๕๖3 –
๓ .แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์
อัลอิสลามียะห์ นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์
อัลอิสลามียะห์ สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์
อัลอิสลามียะห์ สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์
อัลอิสลามียะห์ มิถุนายน
๒๕๖3 –
๔. เขียนโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ
ดำเนินกิจกรรม สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ มิถุนายน
๒๕๖3 –
๕. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์
๕.1 จัดมุมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
5.2 พัฒนาแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักปลอดสารพิษ
5.3 ทำป้ายแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ นักศึกษา และกลุ่มสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ 1-4 กรกฎาคม๒๕๖3 –
6. นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ ผอ.กศน.อำเภอยี่งอ
และฝ่ายนิเทศ 3 คน สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ กรกฎาคม
๒๕๖๓ –
7. ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ/สรุปผล ประเมินผลการจัดกิจกรรม สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ กรกฎาคม
๒๕๖๓ 7,565

๗. วงเงินงบประมาณ –
เบิกจ่ายจากแผนงานงบประมาณ : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชานแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง
งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 20002037c970003 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ (กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ) เป็นเงินจำนวน 7,565 บาท
(เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๗.๑ ค่าวัสดุ
๗.๑.๑ ค่าวัสดุในการดำเนินโครงการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์
เป็นเงิน 7,565 บาท
รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 7,565 บาท
๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. – ธ.ค. ) ไตรมาสที่ ๒
(ม.ค. – มี.ค. ) ไตรมาสที่ ๓
(เม.ย – มิ.ย.) ไตรมาสที่ ๔
(ก.ค. – ก.ย. )
๑.ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
๒. สำรวจกลุ่มเป้าหมาย
๓ .แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔. เขียนโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ
๕. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์
๕.1 จัดมุมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
5.2 พัฒนาแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักปลอดสารพิษ
5.3 ทำป้ายแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอเนาะอัลอิสลามียะห์
๖. ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ/สรุปผล

รวม 7,565

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,565 บาท

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวนาดีญา สาและ ตำแหน่ง ครูอาสาฯ ประจำปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์
เบอร์โทรศัพท์ 087-2873574
๑๐. เครือข่าย
๑๐.๑ สถาบันศึกษาปอเนาะ
๑๐.๒ ผู้นำหมู่บ้าน
๑๐.๓ ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ
๑๑. โครงการที่เกี่ยวข้อง –
๑๒. ผลลัพธ์ (Outcome)
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๑๓. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ
๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ร้อยละ ๘๐ สถาบันศึกษาปอเนาะ มีภูมิทัศน์และมุมเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงทำให้การเรียนรู้ที่หลากหลายเพียงพอต่อการตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์
๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome)
สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะมีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญ ประโยชน์ของการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข

๑๔. การติดตามและประเมินโครงการ
๑๔.1 การสอบถาม
๑๔.2 แบบประเมินความพึงพอใจ

ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ……………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวนาดีญา สาและ ) ( นางสาวสีตียือแลขอ ลีแมง ) ครูอาสาสมัครประจำสถาบันปอเนาะ ครูผู้ช่วย

ลงชื่อ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ
(นางนิตยา วุนาพันธ์)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาคามอัธยาศัยอำเภอยี่งอ

กำหนดการ
โครงการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์
ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม ๒๕๖3
ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ
********************************************

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
๑. 1 กรกฎาคม ๒๕๖3 ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ – จัดมุมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๒. 2-3 กรกฎาคม ๒๕๖3 ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ – พัฒนาแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักปลอดสารพิษ
๓. 4 กรกฎาคม ๒๕๖3 ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ – ทำป้ายแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์