โครงการในสถาบันศึกษาปอเนาะ

๑. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์

 1. 2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ร่าง)
 2. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

                   1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภัคดีต่อสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทางพระราชดำริต่างๆ

          1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดนอื่นๆ

 1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

          3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นคาเฟ่พื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีบรรยากาศสวยงามมีชีวิต ที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ

 

 1. หลักการและเหตุผล

สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นศูนย์กลางในการศึกษาหาความรู้  เป็นสถานศึกษาที่บริการการศึกษาที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในชุมชนมากที่สุด เป็นกลไกสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการตลอดเวลาตลอดชีวิต โดยมีรูปแบบและการจัดเนื้อหาการศึกษาที่ตรงตามความสนใจของผู้เรียนและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตของชุมชน  มีการนำเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้  ภูมิปัญญา เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ทั้งด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และด้านพัฒนาสังคมชุมชน และทุนชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีชีวิตชีวาและยั่งยืน

ฉะนั้นนักศึกษา ในสถาบันศึกษาปอเนาะ จึงคิดว่าควรจะมีการปรับปรุงพัฒนามุมเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้มีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่  น่าเรียนรู้ โครงการพัฒนาในบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะจัดระบบสุขาภิบาลในปอเนาะปลูกต้นไม้ให้สวยงาม ร่มรื่น จัดบอร์ดวันสำคัญต่างๆ จัดมุมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้มีสื่อ แบบเรียนที่สมบูรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เหมาะสมกับคำกล่าวที่ว่า สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน สถาบันศึกษาปอเนาะ มีความสะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามทำให้ผู้เรียนมีสมาธิและแรงจูงใจในการเรียนรู้ อีกทั้ง การพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะยังสามารถสร้างสมาธิในการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้ เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่งด้วย พร้อมทั้งยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมเยียนและผู้มาติดต่อสถาบันศึกษาปอเนาะได้อีกด้วย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยี่งอและสถาบันศึกษาปอเนาะได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์ขึ้น

๔. วัตถุประสงค์

          ๑.  เพื่อปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะให้น่าอยู่ สะอาดสวยงามร่มรื่น    มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

          ๒.  เพื่อให้นักศึกษามีความรัก สามัคคีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ  พัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์   จำนวน ๑  แห่ง

เชิงคุณภาพ  สถาบันศึกษาปอเนาะมีความสะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ภายในห้องเรียนที่สวยงามทำให้ผู้เรียนมีสมาธิและแรงจูงใจในการเรียนรู้

2.

แบบขออนุญาตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

                                                                    เขียนที  สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์

อำเภอยี่งอ   จังหวัดนราธิวาส     ๙๖๑๘๐

 

วันที่   ๒9   เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3

เรื่อง  ขออนุญาตเปิดสอนอาชีพวิชา  ช่างเชื่อมไฟฟ้า       หลักสูตร   45   ชั่วโมง

เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยี่งอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. บัญชีรายชื่อนักศึกษา

 1. 2. ปฏิทินการเรียนการสอน
 2. รายละเอียดเนื้อหาวิชาและรายละเอียดของหลักสูตร

ข้าพเจ้า  นางสาวนาดีญา   สาและ  ตำแหน่ง ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์         อัลอิสลามียะห์  มีความประสงค์ขออนุญาตเปิดสอนอาชีพวิชา ช่างเชื่อมไฟฟ้า หลักสูตร 45 ชั่วโมง เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพของนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์  จึงเสนอเรื่อง ขออนุญาตเปิดสอนอาชีพ  รูปแบบ  (    ) กลุ่มสนใจ   (   /  ) ชั้นเรียนวิชาชีพ   เพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. วิชาที่จัด ช่างเชื่อมไฟฟ้า หลักสูตร 45 ชั่วโมง สถานที่จัดสอน  สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์  อัลอิสลามียะห์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๖๑/๑ บ้าน  โคะ  หมู่ที่  ๕  ตำบลจอเบาะ   อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส             จำนวนสมาชิก  ชาย ๑5  คน    หญิง – คน   รวมทั้งสิ้น  ๑5  คน  ขอเบิกค่าตอบแทนให้วิทยากรผู้สอน ชั่วโมงละ  ๑8๐  บาท  เป็นเงิน  8,100  บาท (แปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
 2. ขออนุญาตเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3  ถึงวันที่ ๒7 เดือนกรกฎาคม      พ.ศ. ๒๕๖3 วันที่จัด ( / ) จ  ( / ) ค   ( / ) พ   ( / ) พฤ   (/ ) ศ   (  ) ส  (  ) อ  ระหว่างเวลา  ๑๓.๐๐ น. ถึง  ๑๖.๐๐ น.
 3. วิทยากรผู้สอน ชื่อนายมะซอเร มะเซ็ง เพศชาย  อายุ 50 ปี   อาชีพ  รับจ้าง วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา  ประสบการณ์ในเรื่องที่จัด  10  ปี
 4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่มีอยู่แล้ว คือ เครื่องมือการซ่อมพนังเหล็กห้องเรียน

(  ) ผู้เรียนหามาเอง              (   ) ทางราชการจัดหาให้            ( / ) ผู้สอนหามาเอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ………………………….………….ผู้ขออนุญาตเปิดวิชาชีพ

(นายมะกอเซ็ง  ดอแน)

โต๊ะครู สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์

หมายเหตุ     ผู้ขออนุญาตต้องเป็นเจ้าของวิสาหกิจ/กลุ่ม/ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น

 

 

 

 

ปฏิทินการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

หลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้า  จำนวน 45  ชั่วโมง

 

 1. สถานที่จัดสอน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ หมู่ที่  5  ตำบลจอเบาะ  อำเภอยี่งอ   จังหวัดนราธิวาส
 2. วันทำการสอน (ü)จันทร์ ( ü) อังคาร  (ü) พุธ (ü) พฤหัสบดี (  ) ศุกร์ (   ) เสาร์ (   ) อาทิตย์
 3. เวลาทำการสอน 13.00 – 16.00 น.
 4. สอนสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 3 ชั่วโมง สัปดาห์ละ  15  ชั่วโมง จำนวนวันที่สอน 15 วัน
 5. เริ่มเปิดสอนวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563  ถึงวันที่  27 เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.2563

 

เดือน

 

วันและวันที่สอน รวม(วัน) หมายเหตุ
อา พฤ
 

กรกฎาคม2563

      1 2 3 4 15 วัน

45 ชม.

 
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
                ………….วัน

…………ชม.

 
             
             
             
             
             

 

ลงชื่อ…………………………………………วิทยากรผู้สอน