ข้อมูลสถาบันปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์

 

สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์

1.1 ประวัติสถาบันศึกษาปอเนาะ

สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์  เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2530  ความคิดริเริ่มทางการศึกษาโดยชาวบ้าน  บ้านโคะกับบ้านพงปือเราะห์  โดยความเห็นชอบจากกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน  ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ สละทุนทรัพย์ และแรงงานจัดหาวัสดุในท้องที่ช่วยกันสร้างอาคารละหมาด  2 ชั้น  ชั้นบนเป็นที่ละหมาด ชั้นล่างเป็นห้องเรียนกุรอ่าน  เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเปิดโอกาสให้ปอเนาะต่างๆ จดทะเบียนขึ้นเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้การจัดเรียนการสอนอิสลามศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่หลายรูปแบบ

สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์ เลขที่ใบอนุญาต 3960400043099/2547

ได้จดทะเบียนเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยมีโต๊ะครู/บาบอ เป็นผู้สอน โดยมีผู้รับใบอนุญาต ชื่อ นายฮัมดี   มะตูมิง

วิสัยทัศน์

สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์  ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนและศรัทธาที่เที่ยงตรง

คติพจน์

การศึกษาเด่น  เคร่งศาสนา  เน้นคุณธรรม

ที่ตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ

สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์  ตั้งอยู่ ๖๑/๑ บ้านโคะ หมู่ที่ ๕ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ   จังหวัดนราธิวาส  มีพื้นที่ประมาณ  3  ไร่ 2 งา 19 ตารางวา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอยี่งอ  ประมาณ  6  กิโลเมตร

พื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณปอเนาะอัตตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์เป็นพื้นที่ราบ พื้นที่ใกล้เคียงปอเนาะส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่หมู่บ้านติดๆกัน สภาพแวดล้อมในปอเนาะมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้