เข้าระบบการอบรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ครู/บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระบบออนไลน์) Time: This is a recurring meeting Meet anytime

วันที่ 24 – 25

Read more

ซ้อมการเข้าระบบการอบรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ครู/บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระบบออนไลน์) Time: This is a recurring meeting Meet anytime

วันที่ 23 กันยายน 25

Read more