ข้อมูลสถาบันปอเนาะ

สถาบันศึกษาปอเนาะอัสสาอีดะห์ ตำบลปาเสมัส  อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 ประวัติความเป็นมาของสถาบันศึกษาปอเนาะอัสสาอีดะห์
 
สถาบันปอเนาะอัสสาอีดะห์ เป็นสถาบันที่ได้เป็นที่ยอมรับกันในหมู่บ้าน“กวาลอซีรา”
ซึ่งได้ทำการจดทะเบียนกับรัฐบาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม เป็นเวลากว่า 4 ปีครึ่ง
สถาบันปอเนาะอัสสาอีดะห์ ตั้งอยู่ที่ 105/3 หมู่ 7 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
สถาบันศึกษาปอเนาะอัสสาอีดะห์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2553 ซึ่งแรกๆนั้นมีนักเรียนเพียง 3-10 คนโดยใช้อาคารเล็กๆข้างๆกับบ้านโต๊ะครู เป็นทั้งสถานที่เรียนและสถานที่พักสำหรับนักเรียน ต่อมาได้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็นรุ่นต่อรุ่นและได้มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารขึ้นมา ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นจนบัดนี้ได้มีนักเรียนกว่า                   140 คนด้วยกัน
* มีกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
* มีผู้เรียนเป็นหญิงล้วนจำนวน 140 กว่าคน , มีผู้ช่วยโต๊ะครู 2 คน
* มีอาคารหลักๆ ดังนี้ อาคารเรียน,ที่พักนักเรียน , ที่พักโต๊ะครู , ห้องน้ำ , ห้อพยาบาล , อาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ
* มีวิชาอิสลามศึกษา อ่านกีตาบและอัลกุรอานได้
สถาบันอัสสาอีดะห์จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดหมาย คือ ดังนี้
– ขจัดความไม่รู้ให้กับนักเรียน
– เพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ
– เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนที่จะตอบสนองความต้องการของสังคม
– เพื่อพัฒนาบุคลิกนิสัยให้สอดคล้องกับศาสนา
– เพื่อให้สามารถเรียนรู้ด้านวิชาอาชีพและสามารถประกอบอาชีพได้
– ปกปักษ์รักษา ศาสนาอิสลามให้คงอยู่ได้

 สถานที่ตั้ง

 สถาบันศึกษาศึกษาปอเนาะอัสสาอีดะห์ ตั้งอยู่ที่ 105/3 หมู่ 7 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120 อยู่ห่างจากถนนทางหลวง 3 เมตร และห่างจากตัวเมืองอำเภอสุไหงโกลกประมาณ 15 กิโลเมตร

มีกรรมสิทธิ์ที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ไร่  – งาน  06 ตารางวา(วันที่จดทะเบียน)  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม สภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูหนาว

 พิกัดตำแหน่งสถาบันศึกษาปอเนาะ

            ละติจูด….6.05245………..ลองละติจูด……102.0003975……

อาณาเขตติดต่อ

 

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         เขตตำบลปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ทิศใต้             ติดต่อกับ         ชายแดนมาเลเซีย

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         เขต ตำบลสุไหงโกลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         เขตตำบลมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

สาธารณูปโภคและเครื่องมือสื่อสาร

  • มีการวางระบบการเดินไฟฟ้าภายในอาคารและภายนอกอาคาร
  • มีน้ำประปา และระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
  • มีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการทำงานธุรการและจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ