กศน.ตำบลจอเบาะ

 


ครูผู้รับผิดชอบ  : นางสาวซีมา  บือราเฮงดือรา
โทรศัพท์  : 0-8959-91593
Facebook : กศน.ตำบลจอเบาะ


กศน.ตำบลจอเบาะ

ที่ตั้ง     

หมู่ที่ 2 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

ประวัติความเป็นมาของตำบลจอเบาะ
คำว่า  “จอเบาะ”แปลว่า เครื่องดักนกในสมัยโบราณ  สาเหตุในการตั้งชื่อพื้นเมือง  เนื่องจากบริเวณนี้  สภาพเป็นภูเขาป่าไม้สมบูรณ์มีนกจำนวนมากมายอาศัยอยู่ในบริเวณนี้และคำว่าจอเบาะเป็นภาษามลายูท้องถิ่น
ตำบลจอเบาะเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอยี่งอเป็นพื้นที่ชนบทมีประชากรที่อาศัยอยู่ในตำบลจอเบะนับถือศาสนาอิสลามร้อยเปอร์เซ็นต์  ภาษาพูดใช้ภาษายาวีเป็นภาษาหลักในชีวิตประจำวัน

 สภาพทั่วไป
ตำบลจอเบาะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส  ระยะทางห่างจากตำบลถึงที่ว่าการอำเภอยี่งอ  ประมาณ  6  กิโลเมตร

ที่ตั้งอาณาเขต
ทิศเหนือจดตำบลลุโบะปาเระ            อำเภอยี่งอ         จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออกจดตำบลยิ่งอ                อำเภอยี่งอ         จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้จดตำบลมะรือโบตก                 อำเภอระแงะ      จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตกจดตำบลสุวารี                  อำเภอรือเสาะ   จังหวัดนราธิวาส

เนื้อที่
ตำบลจอเบาะมีเนื้อที่ โดยประมาณ 49.303 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,814 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและภูเขาโดยมีลักษณะ ดังนี้

  1. พื้นที่ราบสูง อยู่ทางตอนกลาง และเชิงเขาด้านตะวันตก เหมาะแก่การปลูกยางพารา และไม้ผล มี พื้นที่ประมาณ 40%
  2. พื้นที่ราบลุ่มอยู่ทางตะวันออก และทิศเหนือ เหมาะแก่การทำนา มีพื้นที่ประมาณ 25%
  3. พื้นที่ภูเขา อยู่ทางตะวันตก และทิศใต้บางส่วนมีพื้นที่ประมาณ 35%

พิกัด 

       ละติจูดที่ 6.378864
ลองติจูดที่  101.6621