นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ ครูผู้ช่วย และนางสาวไอนี ดอเลาะ ครูอาสาฯ ปอเนาะ เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลเกาะสะท้อน

วันที่ 25 พฤศจิกายน

Read more

บุคลากร กศน.ตำบลพร่อน ปฏิบัติงานเอกสารใบสมัคร อาสาสมัคร กศน.อำเภอตากใบ และแบบฟอร์มรายงานกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมเครือช่ายฯ

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

บุคลากรครู กศน.ตำบลโฆษิต เข้าพบ ผอ.โรงเรียนบ้านสะหริ่ง เพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขอใช้สถานที่ของโรงเรียนวัดโฆษิต เป็นกศน.ตำบลโฆษิต

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอตากใบ เข้าร่วมประชุมออนไลน์จัดเตรียมนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อนำเสนอในนิทรรศการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารระดับพื้นที่

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more

บุคลากรครู พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลเกาะสะท้อน โฆษิต นานาค พร่อน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิ

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more

บุคลากร กศน.ตำบลพร่อน เข้ารับการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน รุ่นที่ 1

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more

นางสาวนูรีดา ดารามั่น ครูผู้ช่วย หัวหน้า กศน.ตำบลเจ๊ะเห ดำเนินการจัดโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

วันที่ 22 พฤศจิกายน

Read more