นางสาวนวพร บัวกิ่ง ครูสอนคนพิการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และโปรแกรม IEP Online

วันที่ 19 ตุลาคม 256

Read more

นายโมฮัมหมัดรุสดี สาและ ครู คศ. 1 พร้อมด้วยนายอาหมัด นีระ ครูผู้ช่วย นำส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาค และปลายภาคเรียนที่ 1 /2564

วันที่ 19 ตุลาคม 256

Read more

บุคลากร กศน.ตำบลพร่อน ให้บริการสถานที่และสื่อเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

วันที่ 19 ตุลาคม 256

Read more

นางสาวเจ๊ะรอฮานี สะมะแอ ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบลไพรวัน กรอกข้อมูลคุณธรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 18 ตุลาคม 256

Read more

บุคลากร กศน.อำเภอตากใบ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วันที่ 15 ตุลาคม 256

Read more

บุคลากร กศน.อำเภอตากใบ ร่วมมอบของขวัญและคำอวยพรส่งท้ายให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้

วันที่ 15 ตุลาคม 256

Read more