นายสายชล วรรณรัตน์ ครูอาสาฯ ประจำตำบล เพาะต้นกล้าพันธุ์พริกและมะเขือ เพื่อลงแปลงปลูกในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลเกาะสะท้อน

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more

นายธนพัฒน์ ชาญแท้ ครูศรช. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน โดยนำหนังสือพิมพ์และวารสารไปมอบแก่เจ้าของบ้านหนังสือชุมชน

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more

นายพิเชฐ จินดารัตน์ ครู ศรช.ตำบลโฆษิต พร้อมด้วยนายนิติ คงพูน ครู ศรช.ตำบลศาลาใหม่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ 5 ด้าน สู่ครู กศน.

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more

นางสาวสิริบงกช วัชระกาญจกุล รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรวบรวมข่าวสารสร้างการรับรู้ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more

างสาวฟายีราวานี ยูโซะ ร่วมกับนางสาวซูฮัยลา ยาโงะ จัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด ตามแนวทางการขับเคลื่อนและจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more