นางสาวฟายีราวานี ยูโซะ ครูผู้ช่วย จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานหรือวิธีปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมเด่น (Best practice) ปีงบประมาณ 2564 ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 23 กันยายน 25

Read more

นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ และนายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อส่งเสริมการปลูกให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนในพื้นที่

วันที่ 22 กันยายน 25

Read more

บุคลากร กศน.อำเภอตากใบ กรอกแบบสำรวจรายชื่อนักศึกษา กศน.ที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี เพื่อรับวัคซีน Pfizer ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน google sheet

วันที่ 22 กันยายน 25

Read more

นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ทำแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานหลังการอบรม และแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการคลังความรู้กศน.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 21 กันยายน 25

Read more

นางสาวสาวณัฐรดา ชูรักษ์ ครูผู้ช่วย ทำแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานหลังการอบรม และแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการคลังความรู้กศน.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 21 กันยายน 25

Read more

นายอาหมัด นีระ ครูผู้ช่วย จัดทำเอกสารประกอบการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

วันที่ 21 กันยายน 25

Read more

นางสาวมารีย๊ะ หะยีมะดีเยาะ ครูอาสาฯ ปอเนาะ เตรียมข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 21 กันยายน 25

Read more