บุคลากรครู กศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมอบรมโครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564 “การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน” แบบออนไลน์

วันที่ 30 สิงหาคม 25

Read more

นางสุพัตรา สอสม ครูอาสาฯ ประจำตำบล เข้ารับชมการประกวด การขยายผลโครงการจิตอาสาฯ ในระดับประเทศ ประจำปี 2564 ทาง Facebook Live :ETV channel

วันที่ 27  สิงหาคม 2

Read more

นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ และนางสาวฟายีราวานี ยูโซะ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 27  สิงหาคม 2

Read more

นางสาวณัฐรดา ชูรักษ์ ครูผู้ช่วย จัดทำข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ 26 สิงหาคม 25

Read more