นายบุญชอบ อินผล ครูอาสาประจำตำบลโฆษิต ร่วมกับนายเพียน ทองนพคุณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 แจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 30 กรกฎาคม 25

Read more

นางเตือนใจ จันทร์เพ็ญ และนางพัชรี ไชยสิทธิ์ ครูอาสาฯ ปอเนาะ นำหนังสือเชิญนายปักรูเดง มิง มาเป็นกรรมการในการประเมินปอเนาะต้นแบบระดับอำเภอ

วันที่ 30 กรกฎาคม 25

Read more

นายธนพัฒน์ ชาญแท้ และนางสายสุดา คงศรี ดูแลบำรุงรักษา พัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์อาคารสถานที่ ตามนโยบาย กศน.งามตาประชาชื่นใจ

วันที่ 29 กรกฎาคม 25

Read more

นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ของตำบลเกาะสะท้อน และจัดทำข่าวสารรับรู้ประจำวัน

วันที่ 30 กรกฎาคม 25

Read more

นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ดำเนินการเขียนโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เพื่อขออนุมัติให้สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ตรวจสอบ

วันที่ 29 กรกฎาคม 25

Read more